IMENOVANJE REVIZORA I TRAJANJE ANGAŽMANA REVIZIJE

Težnja ka funkcionalnom jedinstvenom tržištu EU

UVOD

FEE nastoji da da pregled promjena koje su uključene u ažurirane zahtjeve Evropske unije (EU), o imenovanju revizora i trajanje angažmana revizije. Ovi zahtjevi daju državama članicama dodatne opcije koje se odnose na ovu temu, a FEE se zalaže da se države članice informišu o izboru, s ciljem stvaranja funkcionalnog jedinstvenog tržišta u tom smislu, i povećanju dosljednosti primjene u cijeloj EU, što je više moguće. (more…)

FEE brifing dokument

Javni nadzor revizorske profesije
Jačanje kredibiliteta i podrške kooperaciji
Osnovne informacije
U kontekstu nove Evropske zakonske regulative, koja se tiče revizorske profesije, FEE nastoji da pruži pregled izmjena koje su uključene u ažurirane odredbe EU koje se tiču javnog nadzora nad zakonski propisanom revizijom i revizorskim firmama. Ove odredbe su uključene u sledeća dva zakonska dokumenta: (more…)