Srijeda i četvrtak, 20 i 21. april: STRUČNI SEMINAR – WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

10:00 Svetlana Dobrović i Svetlana Vukićević, Uprava prihoda i carina Crne Gore
➢ GPPFL prijava i Zakon o porezu na dohodak fitičkih lica

11:30 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna
➢ Računovodstveno obuhvatanje poslova u građevinarstvu:
1. Profesionalna računovodstvena regulativa
– MRS 18 Prihodi
– MRS 11 Ugovori o izgradnji
– MRS 2 Zalihe
2. Priznavanje prihoda
3. Vrednovanje zaliha i priznavanje rashoda

10:00 Sanja Bojanić, Načelnica Centralnog registra privrednih subjekata
➢ Postupak registracije – elektronska registracija, način podnošenja prijave i procedura donošenja rešenja

11:30 Aleksandar Mihaljević, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki

➢ Objava jednostavne nabavke, ugovori u postupku, izmjene i Anex ugovora

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)

Oglas za radno mjesto (pripravnik)

Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.