Javni nadzor revizorske profesije
Jačanje kredibiliteta i podrške kooperaciji
Osnovne informacije
U kontekstu nove Evropske zakonske regulative, koja se tiče revizorske profesije, FEE nastoji da pruži pregled izmjena koje su uključene u ažurirane odredbe EU koje se tiču javnog nadzora nad zakonski propisanom revizijom i revizorskim firmama. Ove odredbe su uključene u sledeća dva zakonska dokumenta:

  • Direktiva 2014/56/EU, kojom su usvojeni amndmani na Direktivu 2006/43/EZ o zakonski propisanoj reviziji (skraćeno 2006 SAD), koja sadrži veći broj izmjijenjenih, kao i novih odredbi koje se tiču zakonski propisane revizije u Evropskoj uniji (u daljem tekstu Direktiva)
  • Uredba (EU) br. 537/2014, koja sadrži dodatne odredbe koje se posebno odnose na zakonsku reviziju kompanija od javnog interesa, kako dodatak u odnosu na one odredbe koje su navedene u Direktivi (u daljem tekstu Uredba)

 

PREUZMI DOKUMENT