Težnja ka funkcionalnom jedinstvenom tržištu EU

UVOD

FEE nastoji da da pregled promjena koje su uključene u ažurirane zahtjeve Evropske unije (EU), o imenovanju revizora i trajanje angažmana revizije. Ovi zahtjevi daju državama članicama dodatne opcije koje se odnose na ovu temu, a FEE se zalaže da se države članice informišu o izboru, s ciljem stvaranja funkcionalnog jedinstvenog tržišta u tom smislu, i povećanju dosljednosti primjene u cijeloj EU, što je više moguće.
Iako je prvenstveno usmjerena na revizorsku profesiju u EU, zakonodavstvo koje se tiče revizije takođe nameće zahtjeve za poslovanje subjekata od javnog interesa (PIE-s) i njihovih obaveza za reviziju. Stoga, poželjno je da se pomogne promocija konzistentnosti regulatornog okvira kojim se uređuju zakonske revizije u EU, kako bi se osiguralo da se svako dodatno opterećenje biznisa svede na minimum, s obzirom na implikacije troškova koji mogu nastati za njih. Zemlje članice EU imaju jedinstvenu priliku da to urede na pravi način i treba da imaju teret poslovanja u vidu dok prenose, primjenjuju i implementiraju ovo zakonodavstvo u okviru svojih nadležnosti.

PREUZMI DOKUMENT