INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE
nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (SI.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

A. Stručnu obuku za pomoćne poslove u računovodstvu za:
1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na racunovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi strucnog usavršavanja
kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko-prakticna knjiženja
Sastavljanje PDV prijave; Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca; Prijava poreza na dobit pravnih lica; Blagajničko poslovanje; Knjigovodstvena dokumentacija; Računovodstveni softver; Prijava poreza na dohodak fizičkih lica; Osnovna teorijska obuka; Trgovačko poslovanje.

Fond od 80 casova. Rad u malim grupama.
Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku.
Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza
Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja; Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha; Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene; Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize; Sticanje prakticnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija; Analiza poslovanja kupaca, ocjena rizika plasmana proizvoda, roba ili usluga.

Fond od 30 casova. Rad u malim grupama.
Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku
Nakon završene obuke dobija se Potvrda o strucnoj osposobljenosti.

Napomena:
Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohaaju u I fazi)
Nastava ce biti organizovana u: Podgorici, Tivtu, Beranama, Baru i Nikšicu.
Prijave možete poslati najkasnije do 20. septembra 2015 godine.
Napomena- prijave se šalju putem mail- a na: [email protected] ili na adresu ul. Vukašina Markovica 114