U Bečićima je, od 21-23. 10. 2016. godine održan XI Kongres računovođa i revizora Crne Gore.U izuzetnim predavanjima tokom trajanja Kongresa smo se upoznali sa svim savremenim trendovima i zahtjevima EU na polju računovodstva i revizije.

Izdvojićemo smjernice iz nekoliko značajnih predavanja:

Direktive EU u oblasti računovodstva i revizije

Dobili smo kvalitetne smjernice Evropske federacije računovođa (FEE) za koje trebamo da nađemo pravi način da ih inkorporiramo u novo zakonsko rješenje vezano za zakon o reviziji. Ako samo 4 države EU (Njemačka, V.Britanija, Holandija i Švajcarska) u skladu sa svojom privrednom razvijenošću, primjenjuju u potpunosti pragove za obaveznu reviziju u skladu sa Direktivom 2013/34/EU, onda se nameće pitanje da li, u odnosu na njih, mala privreda poput Crne Gore zaista treba da se striktno drži odredbi da prihodi budu minimum 8.000.000 EUR, a aktiva minimum 4.000.000 EUR.
Reforma revizije je do sada implementirana u 15 država članica EU.Kod entiteta od javnog interesa su uvedene zabrane pružanja „nerevizorskih usluga“ (poreski konsalting, računovodstvo, kreiranje internih kontrola, usluge procjene, usluge vezane za finansiranje, strukturu kapitala) i zahtjeva se striktno planiranje ovih angažmana prilikom prijave na tendere za reviziju.

Kod sprovođenja javnog nadzora iskustva FEE su da mnoge aktivnosti mogu biti delegirane profesionalnim tijelima (usvajanje standarda, registracija revizorskih društava i sprovođenje revizija, kontinuirana edukacija), a kada je u pitanju kontrola kvaliteta onda kada su u pitanju Entiteti od javnog interesa – to ne može biti delegirano profesionalnom tijelu, ali za sve ostale Entitete može.

Novi izvještaj revizora (IAASB)

Novi revizorski izvještaj prema konceptu Svjetske banke i IFAC-a uključuje mnoge dodatne informacije sa aspekta boljeg upoznavanja klijenta revizije, kao i sve ono što će korisnicima pomoći da shvate finansijske iskaze i da steknu povjerenje da je revizor u izvještaju stekao razumno uvjerenje da su izvršena sva potrebna usaglašavanja sa međunarodnom i nacionalnom regulativom . Osim toga revizor mora dati mišljenje i o Menadžment izvještaju, a ne samo uvjerenje da su finansijski izvještaji istiniti i objektivni. Novi revizorski standardi će uvesti velike, duboke i dalekosežne promjene.

Menadžment izvještaj o investicijama u životnu sredinu i upravljanje rizikom

Izvještaj menadžmenta kao novi izvještaj za 2016.godinu, omogućiće da se upotpuni informaciona osnova za razumjevanje finansijskih iskaza, kao i da se adekvatno analizira postojeći finansijski položaj kao i da se planira budući razvoj entiteta. Identifikovanje ulaganja i troškova vezanih za zaštitu životne sredine će posebno dobiti na značaju uključivanjem u menadžment izvještaj, ne samo sa aspekta računovođa i revizora, nego i top-menadžmenta. Koncept održivog razvoja i razvoj turizma je budućnost Crne Gore, ali i osnova povećanja stope privrednog rasta nacionalne ekonomije.

Statusne promjene u funkciji prevladavanja krize

Budućnost jednog dijela ekonomije Crne Gore je u ukrupnjavanju kapitala putem fuzija i akvizicija privrednih subjekata.

Opšti zaključci koju je podržala računovodstvena profesija su sledeći:

  1. Računovodstvena profesija mora zajedno sa regulatorom raditi na unapređenju zakonodavnog i regulatornog okvira, u cilju podizanja kvaliteta finansijskog izvještavanja.
  1. Računovodstvena profesija mora pratiti savremene trendove digitalizacije, i u tom cilju u narednom periodu kontinuirana edukacija mora u većoj mjeri uključiti razvoj informatičkih vještina, ne samo na ličnom unapređenju rada računovođa i profesionalnih vještina, nego i u pravcu otkrivanja prevara.
  1. ISRCG mora nastaviti dijalog sa svim relevantnim institucijama, u cilju očuvanja i unapređenja profesije, kako bi u narednom periodu pomogli da računovodstvena profesija dobije zasluženo mjesto, odnosno da se računovodstveni poslovi ne mogu zasnivati na amaterizmu.


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.