Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl. List CG br. 44/07; 33/10) na polju razvoja profesionalnog računovodstva i revizije, profesionalne edukacije računovođa i revizora, organizuje kurs „Izvještaja menadžmenta“ u trajanju od 40-50 časova.

Zakon o računovodstvu (Službeni list CG, broj 52/16, član 11) predviđa uvođenje Izvještaja menadžmenta koji će takođe biti predmet revizije, jer će ovlašćeni revizor po zakonu biti u obavezi da daje mišljenje o istom, pa Vas ovim putem informišemo da će početkom novembra 2017. godine početi sveobuhvatan Kurs pripreme i izrade ovog izvještaja. Glavni aspekti ovog izvještaja, pored standardnih i do sada primjenjivanih analiza finansijskih iskaza, su uvo- đenje menadžmenta rizika i projektovanje budućeg razvoja pravnog lica, a posebno sagledavanje kroz „princip nastavka poslovanja“ (revizorski standard br. 570-Going concern).

Ova obuka je namijenjena svim obveznicima izrade ovog izvještaja, kao i ostalim zainteresovanima. Predavači su:

1. Prof. dr Milan Lakićević, Ekonomski fakultet (Univerzitet Crne Gore) – Analize tekućeg poslovanja i razvoja

2. Prof. dr Branko Ljutić, Ovlašćeni revizor – Enterprise Risk Management

3. Prof. dr Zoran Todorović, Ovlašćeni revizor – Budući razvoj, Z-score i Going Concern po MRevS 570

4. Vanja Kurtović, Rukovodilac sektora za upravljanje rizicima u BDO – Praktični međunarodni aspekt računovodstvene zaštite od rizika

5. Predavači iz revizorskog društva „PricewaterhouseCoopers“

6. Vladislav Karadžić, Državni revizor, ISRCG – Budući razvoj sa aspekta Izvještaja menadžmenta kroz biznis planove i EXCEL projekcije

7. Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni računovođa, ISRCG – Budući razvoj sa aspekta Izvještaja menadžmenta kroz biznis planove i EXCEL projekcije

Prijave za kurs dostavljaju se do 03.11.2017.godine. Cijena po polazniku za članove i pretplatnike na časopis „Računovodstvo i revizija“ je 300€, a za ostale zainteresovane je 350€. Ako se iz iste firme prijavi troje polaznika, onda je obuka za četvrtog polaznika gratis.

Predavanja će se održavati radnim danima u poslijepodnevnim časovima, osim kada predavanja budu držali predavači iz regiona, tada će se predavanja održavati kao jednodnevna. Uslov za organizovanje kursa je minimum 10 prijavljenih.

POGLEDAJTE: Biografije predavača

PREUZMITE: Prijava za kurs