INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

Stručnu obuku za pomoćne poslove u računovodstvu za:

1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko- praktična knjiženja

Sastavljanje PDV prijave; Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca; Prijava poreza na dobit pravnih lica; Blagajničko poslovanje; Knjigovodstvena dokumentacija; Računovodstveni softver; Prijava poreza na dohodak fizičkih lica; Osnovna teorijska obuka; Trgovačko poslovanje. Fond od 80 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku.
Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza

Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja; Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha; Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene; Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize; Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija; Analiza poslovanja kupaca, ocjena rizika plasmana proizvoda, roba ili usluga. Fond od 30 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku. Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti


Napomena: Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi). Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u: Podgorici, Tivtu, Beranama, Baru i Nikšiću.


Čitko popunjenu prijavu za stručnu računovodstvenu obuku možete dostaviti lično ili putem pošte u kancelarije ISRCG,
adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, 81000 Podgorica
ili skeniranu na e- mail: [email protected]
najkasnije do 11. septembra 2017. godine.

PREUZMI PRIJAVU