INSTITUT SERTIFIKOVNAIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE – nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (SI.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

Stručnu obuku za pomoćne poslove u računovodstvu za:

  1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
  2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja

    kroz dvije faze školovanja:

    I faza – Osnovna teorijsko- praktična knjiženja

Sastavljanje PDV prijave; Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca; Prijava poreza na dobit pravnih lica; Blagajničko poslovanje; Knjigovodstvena dokumentacija; Računovodstveni softver; Prijava poreza na dohodak fizičkih lica; Osnovna teorijska obuka; Trgovačko poslovanje.

Fond od  80 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza
Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja; Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha; Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene; Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize; Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija; Analiza poslovanja kupaca, ocjena rizika plasmana proizvoda, roba ili usluga.

Fond od 30 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

Napomena:

Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi).

Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u: Podgorici, Tivtu, Beranama, Baru i Nikšiću.

Čitko popunjenu prijavu za stručnu računovodstvenu obuku možete dostaviti lično ili putem pošte u kancelarije ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, 81000 Podgorica ili skeniranu na

e- mail: [email protected] najkasnije do 15. februara 2017. godine.