U cilju smanjenja administrativnog opterećenja pri ispunjavanju poreskih obaveza, Poreska uprava omogućila je čitavu paletu elektronskih usluga za poreske obveznike, sa posebnim fokusom na mogućnost podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, a u skladu sa izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje će biti u primjeni od 1. januara 2017. godine, obveznici će biti u obavezi da godišnju prijavu poreza na dobit podnose elektronskim putem.

Pročitaj cijelu vijest na:

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/165821/OBAVJEsTENJE-ZA-PORESKE-OBVEZNIKE-MOGUcNOST-PLAcANJA-DIGITALNOG.html