Privredna komora Crne Gore je 17. februara 2017. godine, u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore, organizovala seminar na temu „Novine u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji”.

Predavač je bio Igor Pavićević, generalni sekretar Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović istakla je da ova asocijacija  sa Institutom sertifikovanih računovođa dijeli zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na profesionalno unapređenje znanja i vještina u poslovnom svijetu.

– Promocija i unapređenje saradnje između privrede i profesionalnih računovođa i revizora jedan je od zajedničkih ciljeva – dodala je ona.

Podsjetila je da je Komora organizovala brojne seminare i pozvala učesnike da i ubuduće saopštavaju interesovanja i tako doprinesu aktuelnosti tema koje će se razmatrati.

– Privredna komora je naš partner u podsticanju razvoja privrede. Svugdje u svijetu su profesionalna računodvostvena udruženja partneri privredi i omogućavaju da se stvore uslovi za ekonomski napredak – rekao je Pavićević.

On je podsjetio da je Institut nosilac Uredbe Vlade Crne Gore od 2007. godine na polju razvoja računovodstva i revizije, te da školuje knjigovođe, ovlašćene i sertifikovane računovođe. Od skoro su počeli sa specijalizacijom forenzičkih računovođa i po tome su jedinstveni u Crnoj Gori, a i šire.

Snažan finansijski sistem i kvalitetno finansijsko izvještavanje, važan su aspekt poslovnog ambijenta. Računovodstveni propisi i standardi koji regulišu ovu oblast, u novim zakonskim rješenjima usklađeni su sa direktivama EU, što znači da je najveći dio međunarodne prakse i regulative iz ovih oblasti inkorporiran u navedene zakone.

Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu u avgustu prethodne godine, dok je novi Zakon o reviziji stupio na snagu u januaru tekuće. U Zakon o računovodstvu je između ostalog uvedena „kolektivna odgovornost” po kojoj su svi članovi upravljačkih struktura i nadzornih organa podjednako odgovorni za finansijske iskaze, zatim novi pragovi razvrstavanja četiri kategorije pravnih lica (mikro, mala, srednja i velika). Novitet za srednja i velika pravna lica je „Izvještaj menadžmenta”, daleko složeniji od svih dosadašnjih koji su pratili finansijske iskaze, a o kojem će ocjenu morati da daje ovlašćeni revizor.

Takođe novi su i “Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja” za subjekte od javnog interesa, zatim “Nefinansijski izvještaj” za velika pravna lica ili velike grupe pravnih lica koje istovremeno imaju više od 500 zaposlenih, a koja su u obavezi da u tom izvještaju navedu dodatne informacije o poštovanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije, ulaganjaima u cilju zaštite životne sredine, rizicima poslovanja i slično. Uveden je i “Izvještaj o koncesionim plaćanjima” ukoliko ona na godišnjem nivou prelaze 100.000 eura, itd.

– Novi Zakon o računovodstvu se ne bavi samo privrednim društvima već i NVO sektorom, koji su obavezni da poslovanje usklade sa pomenutim aktom – rekao je Pavićević.

I u Zakon o reviziji su inkorporirane sve relevantne smjernice i direktive EU, a najvažnija je da će se od 2017. godine statutarna (zakonska) revizija odnositi i na srednja pravna lica, a ne samo na velika ili matična, odnosno pravna lica koja se kotiraju na berzi itd. Ovom odredbom je u potpunosti ispoštovana Direktiva 2013/34/EU, koja je pored navedenog ostavila državama članicama da same odluče da li će se obavezna revizija uvesti i za mala pravna lica. Zajednički stav Instituta i Ministarstva finansija je bio da bi takva odredba predstavljala veliko opterećenje nad malim pravnim licima, pa nije uvedena u Zakon.

Po ovom zakonu, revizija je dodatno obavezna i za subjekte od javnog interesa (banke, osiguravajuća društva, emitente HOV), „grupe srednjih i grupe velikih pravnih lica“, zatim za investiciona društva, investicione fondove, dobrovoljne penzione fondove, društva za upravljanje penzionim i investicionim fondovima itd. Sva ova pravna lica će morati da imenuju u svojim firmama revizorske odbore, od 3 člana od kojih jedan član mora imati adekvatno znanje iz računovodstva ili revizije. Zadatak revizorskih odbora je veoma složen, jer će morati da prate rad internih kontrola ili interne revizije, zatim postupak finansijskog izvještavanja što ih dovodi u „kolektivnu odgovornost“ sa licima koja su u upravljačkim strukturama, sa aspekta istinitosti i objektivnosti finansijskih iskaza. Zbog toga će biti veoma važno da pravna lica zapošljavaju kvalitetne i visoko obrazovane računovodstvene profesionalce.

Sa aspekta kvaliteta obavljanja revizija, inkorporirano je rješenje da se uvodi „Savjet za javni nadzor nad revizorima“, koji će imati posebnu inspekcijsku službu,  i jednom će u tri godine kontrolisati rad svakog od 27 revizorskih društava i 68 ovlašćenih revizora. Na taj način se obezbjeđuje kvalitet obavljanja revizije i javni interes.

Po zakonu je uveden način oduzimanja licence revizorima za nestručan rad koji nije u skladu sa standardima revizije, za nepoštovanje Etičkog kodeksa itd.

Novitet koji je veoma značajan i istovremeno usklađen sa direktivama EU je da će se ubuduće brže dobijati licenca ovlašćenog revizora. Uvažiće se revizorski staž od tri godine i prije sticanja sertifikata u rangu „Sertifikovani računovođa“.

Uvedeno je i „pravilo rotacije“ nakon 7 godina revizije nad istim subjektom. Novitet je i „Izvještaj o transparentnosti“.  Sastavljaće ga revizori i dostavljati Savjetu za reviziju, koji će izvještaj objavljivati na svom sajtu. U tom izvještaju će morati da navedu visinu naknada i parametre za njihovo utvrđivanje, zatim upravljačku strukturu društava za reviziju, opis unutrašnjeg sistema kontrole kvaliteta, izjave o nezavisnosti i o politici obavljanja kontinuirane edukacije i slično.

preuzeto sa: http://www.privrednakomora.me