Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stučnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(MSFI), Međunarodnim standardima revizije ( MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
Objavljuje
OGLAS ZA RADNO MJESTO
-GENERALNI SEKRETAR-

Datum oglasa: 09.11.2020.godine
Poslodavac: Institut Sertifikovanih Računovođa Crne Gore
Adresa: Dr Vukašina Markovića 114
Opština: Podgorica
Naziv radnog mjesta: Generalni Sekretar
Broj izvršilaca: 1 (m/ž)
Vrsta angažmana: Na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Datum početka anagžmana: 01.01.2021. godine

Opis radnog mjesta:

Generalni sekretar, kao lice ovlašćeno za zastupanje, shodno odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, obavlja slijedeće poslove:

1) zastupa i predstavlja Institut u skladu sa ovlašćenjima koja proističu iz zakona;

2) zaključuje ugovore uz prethodno pribavljenu saglasnost Upravnog odbora i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Instituta;

3) odgovara za zakonitost rada Instituta;

4) vodi poslove Instituta saglasno odlukama Upravnog odbora i Skupštine;

5) podnosi Upravnom odboru  predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

6)  rukovodi administracijom Instituta;

7) organizuje obavljanje poslova iz djelatnosti Instituta i odgovoran je za njihovo kvalitetno i blagovremeno izvršavanje;

8)  predlaže plan rada i podnosi izvještaj o radu;

9) izrada prijedloga svih normativnih akata definisanih ovim Statutom, kao i drugih normativnih akata za čijom se izradom ukaže potreba;

10) obavlja i druge poslove koji su ovim Statutom stavljeni u djelokrug rada Generalnog sekretara u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Instituta.

Uslovi:

– profesionalno računovodstveno zvanje „Sertifikovani računovođa“ ,

-radno iskustvo na poslovima računovodstveno–finansijske struke od najmanje 5 godina,

-napredno informatičko znanje i

– znanje engleskog jezika (minimum V stepen)

Generalni sekretar zaključuje ugovor o radu sa Upravnim odborom koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Dokumentacija za prijavu:

–      CV

–      Motivaciono pismo

–      Vidjenje razvoja ISRCG u narednih četiri godine

Rok prijave: 19.11.2020.godine

Prijave slati na mail adresu: [email protected]