Na osnovu odredbi člana 24, stav 10 Statuta Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, a u skladu sa Crnogorskim obrazovnim računovodstvenim standardom CORS-1, Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, usvojenim izmjenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju i polaganju ispita za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu, Upravni odbor na sjednici održanoj 03.08.2012 godine utvrdio je prečišćen tekst

PRAVILNIKA

O SPROVOĐENJU I POLAGANJU ISPITA ZA STICANJE

PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVU

(osnovna edukacija)

 

  1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način pripreme i polaganja profesionalnog ispita za profesionalno zvanje Sertifikovani računovođa, Ovlašćeni računovođa i Knjigovođa.

Član 2

Profesionalna zvanja i opšti uslovi za polaganje profesionalnog ispita su definisani Programom edukacije – Crnogorskim obrazovnim računovodstvenim standardom CORS-1 i Statutom Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (u daljem tekstu: Institut).

Član 3

Profesionalnim ispitom utvrđuje se osposobljenost kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja, obavljanje interne i eksterne revizije i kontrole.

  1. PRIJAVLJIVANJE PROFESIONALNIH ISPITA

Član 4

Kandidat za sticanje odgovarajućeg profesionalnog zvanja, prijavljuje se kod Instituta  na obrascu opšte prijave, koji čini sastavni dio ovog pravilnika, a istovremeno dostavlja dvije fotografije (veličine kao za LK ili za pasoš), potvrdu o radnom stažu u računovodstvu, kao i dokaz o završenoj školskoj spremi.

Opšta prijava je istovremeno aplikacija za buduće članstvo. Pored opšte prijave kandidat popunjava i obrazac prijave za ispitni rok, koja je takođe sastavni dio ovog pravilnika.

Dokazom se smatra:

  • Diploma, uvjerenje ili svjedočanstvo o školskoj spremi;

Ukoliko kandidat u momentu prijavljivanja ne posjeduje potvrdu o radnom stažu od 3 godine na računovodstvenim poslovima, može pristupiti polaganju ispita, ali ne može dobiti sertifikat do ispunjenja neophodnog praktičnog iskustva od 3 godine.

Kandidat za Sertifikovanog računovođu,  koji ima prethodno stečeno profesionalno zvanje Ovlašćenog računovođe (stečeno prije 2002. godine kod SRRCG, od 2002. – 2006. godine kod IRRCG, a od 2007. do danas kod ISRCG) ili nostrifikovano od strane ISRCG, prilikom prijave dostavlja dokaz i o tom stečenom profesionalnom zvanju.