Vlada Crne Gore pripremila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i objavila ga na svom web sajtu (https://www.gov.me/dokumenta/90444ad8-09f9-4e97-9eeb-177330ff9042).

U odnosu na aktuelno zakonsko rješenje, najznačajnije izmjene i dopune se odnose na sledeće:

Kapitalni gubitak od prodaje zemljišta, građevinskih objekata, imovinskih prava, udjela u kapitalu i hartija od vrijednosti ne priznaje se na teret rashoda u poreske svrhe

  • Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica, priznaju se na teret rashoda, u visini koja ne prelazi troškove kamata u skladu sa principom „van dohvata ruke“ u trenutku odobrenja zajma, umjesto dosadašnjeg rješenja, u visini koja ne prelazi troškove kamata na „otvorenom tržištu“
  • Obračunate kamate i pripadajući troškovi kod potraživanja od dužnika sa statusom povezanog lica, priznaju se na teret prihoda, u visini koja ne može biti manja od prihoda po osnovu kamata u skladu sa principom „van dohvata ruke“
  • Briše se član 32a postojećeg Zakona, čime se ukida pravo na umanjenje poreske obaveze za uplatu obračunatog poreza u zakonski utvrđenom roku
  • Predlog Zakona sadrži novo poglavlje VII-a, koje čini pet novih članova koji se odnose na oporezivanje isplata kamata, autorskih naknada, dividendi i udjela u dobiti između povezanih društava u državama članicama EU. Razlog je usaglašavanje sa EU direktivama, s tim što se primjena odlaže do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
  • Jedna od važnijih izmjena odnosi se na uvođenje detaljnih propisa iz oblasti transfernih cijena i obaveza pripreme dokumentacije vezane za transferne cijene. Naime, veliki poreski obveznici koji obavljaju transakcije sa povezanim licima, biće obavezni da zajedno sa poreskom prijavom dostavljaju i dokumentaciju vezanu za transferne cijene. Ostali poreski obveznici dužni su da posjeduju odgovarajuću dokumentaciju i dostave je Upravi prihoda i carina, po zahtjevu. Gornja granica za izradu studije o transfernim cijenama u skraćenom obliku je iznos od 75.000 EUR, tj. ukoliko transakcije sa povezanim licima ne prelaze ovaj iznos
  • Ukoliko Zakon bude usvojen u 2021. godini, važiće od 01.01.2022. godine, i obaveza podnošenja dokumentacije važiće za 2022. godinu, do 30. juna tekuće za  prethodnu godinu, zaključno sa 2027. godinom, a nakon toga tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.