U sklаdu sа članovima 6, 10 i 24 Statuta Instituta sertifikovanih rаčunоvоđа Crne Gore, na osnovu smjernica Kodeksa etike profesionalnih računovođa – Dio B Odjeljak 240.1 „Naknade i ostali oblici naknada“, a na predlog Sekcije revizora, Uprаvni оdbоr Instituta sertifikovanih rаčunоvоđа Crne Gore, na sjednici održanoj dana _______ 2014. godine, donosi
TARIFU USLUGE REVIZIJE

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(1) Ovom Tarifom revizorske usluge (u daljem tekstu: tarifa) određuje se način formiranja naknade, kao i minimalni iznos te naknade, za pružanje usluge revizije finansijskih iskaza/završnog računa budžeta (u daljem tesktu: revizija) privrednih društava i budžetskih organizacija (u daljem tesktu: obveznici revizije).
(2) Društva za reviziju/ovlašćeni revizori ne mogu sa obveznicima (korisnicima) revizije ugovarati naknade koje su niže od propisanih minimalnih iznosa navedenih u članu 4. ove tarife.
(3) Naknade za uslugu revizije po ovoj tarifi iskazane su bez PDV-a.

 

PREUZMITE DOKUMENT

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>