Sekcija eksternih revizora Instituta sertifikovanih računovođa, održala je sastanak 26. jula 2013 god.

Zaključci sastanka su sljedeći:

–          Omogućiti da se okruženje upozna sa ciljevima i zadacima revizije i podići svijest zajednice koji su benefiti od revizije;

–          Usvojiti Pravilnik kojim će se definisati rad Sekcije;

–          Napraviti statistiku, koliko ima obveznika revizije, koliko ima predatih izvještaja i koliko aktivnih revizora;

–          Uključiti se u u rad tijela koje će raditi na novom zakonu o R i R;

–          Sačiniti spisak tema za kontinuiranu edukaciju revizora za buduće seminare i radionice;

–          Uzeti aktivno učešće u dizajniranju Akcionog plana koji propisuje IFAC i praćenju ispunjavanja obaveza članstva (SMOs)

–          Na web sajtu udruženja aktivirati rubriku za eksternu reviziju i objavljivati Saopštenja, statističke podatke, formu Upitnika, smjernice korisne za rad revizora, obavještenja o aktivnostima i sl.

 

 

Mladen Ognjenović, potpredsjednik