• June 30, 2018
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

Predavač: Prof. dr Aleksandar Petković

Tema: Forenzika poreza

Sadržina tematskih jedinica: 

  • Poreska utaja i poreska optimizacija
  • Teritorijalni aspekt prikrivanja imovine i prihoda (poreski rajevi, off shore finansijski centri, jurisdikcije tajnosti)
  • Prikrivanje stvarnog vlasništva imovine i prihoda kroz inovativne forme privrednih subjekata (povjerenički fondovi, off shore kompanije, “školjka” kompanije, “slobodne” kompanije)
  • Prikrivanje stvarnog vlasništva, imovine i prihoda putem instrumenata pravne fikcije (“kvazi” direktori, “kvazi” akcionari, šifrovani tajni računi, “isturena” lica, lanci privrednih subjekata i posrednika, akcije na donosioca)
  • Tipologije utaja poreza (Fiktivni otkupi sekundarnih sirovina, fiktivna povećanja kapitala, fiktivni osnivački ulozi i pozajmice osnivača, fiktivni izvoz na off shore finansijske centre, regionalni aspekti utaje poreza- Srbija, Ruska federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Turska, Karusel prevare u Evropskoj uniji)

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Zainteresovani se mogu prijaviti na e- mail[email protected]  najkasnije do petka, 29. juna 2018. godine (do 15:00h). Broj mjesta je ograničen, pa će se rezervacija mjesta vršiti po redosledu pristiglih prijava.

Polaznicima je obezbijeđen seminarski materijal i posluženje na pauzi.


Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:   

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)