Spisak kandidata koji su stekli zvanje SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA

r.b. Ime i prezime Mjesto Broj sertifikata Datum izdavanja
1 Ljerka Momčilović Goražde 2007LJM001 03.10.2007.
2 Dijana Zečević Berane 2007DZ002 03.10.2007.
3 Ljiljana Velimirović Podgorica 2007LJV003 03.10.2007.
4 Branka Bojović Bileća 2007BB004 03.10.2007.
5 Vesna Radunović Sarajevo 2007VR005 03.10.2007.
6 Nada Todorović Kotor 2007NT035 03.10.2007.
7 Snežana Vidović Kotor 2007SV036 03.10.2007.
8 Senka Popović Mitrić Budva 2007SPM006 03.10.2007.
9 Predrag Rakočević Kolašin 2007PR007 03.10.2007.
10 Momčilo Mihaljević Cetinje 2007MM008 03.10.2007.
11 Dušanka Nikitović Cetinje 2007DN009 03.10.2007.
12 Mileva Kulušić Nikšić 2007MK046 03.10.2007.
13 Ana Nikolić Nikšić 2007AN047 03.10.2007.
14 Vojislava Stijepović Kotor 2007VS048 03.10.2007.
15 Ibro Šabović Bijelo Polje 2007IŠ010 03.10.2007.
16 Enesa Bekteši Podgorica 2007EB011 03.10.2007.
17 Prof.dr Zoran Todorović Podgorica 2007ZT012 03.10.2007.
18 Ljiljana Vukmirović Kladanj 2007LJV013 03.10.2007.
19 Radojka Milošević Kotor 2007RM034 03.10.2007.
20 Sulejman Zećirović Bijelo Polje 2007SZ049 03.10.2007.
21 Danica Zvicer Cetinje 2007DZ037 03.10.2007.
22 Goran Strahinja Kotor 2007GS032 03.10.2007.
23 Branka Vuksanović Nikšić 2007BV033 03.10.2007.
24 Zorica Vujović Brčko 2007ZV014 03.10.2007.
25 Vesna Kotlaja Podgorica 2007VK015 03.10.2007.
26 Jovanka Pavićević Nikšić 2007JP016 03.10.2007.
27 Nada Guzina Danilovgrad 2007NG031 03.10.2007.
28 Mladen Ognjenović Nikšić 2007MO017 03.10.2007.
29 Sonja Čupić Andrijevica 2007SČ050 03.10.2007.
30 Krsto Spaić Beograd 2007KS018 03.10.2007.
31 Ljiljana Šćepanović Nikšić 2007LJŠ038 03.10.2007.
32 Vladimir Čarapić Trebinje 2007VČ019 03.10.2007.
33 Ljiljana Dukić Kotor 2007LJD052 03.10.2007.
34 Jelena Jakovac Prilep 2007JJ020 03.10.2007.
35 Nevenka Bastać Knin 2007NB039 03.10.2007.
36 Miroslav Vuković Plužine 2007MV040 03.10.2007.
37 Mirjana Andrijević Cetinje 2007MA053 03.10.2007.
38 Nataša Milačić Podgorica 2007NM054 03.10.2007.
39 Maja Vukadinović Podgorica 2007MV055 03.10.2007.
40 Nevenka Todorović Berane 2007NT021 03.10.2007.
41 Tijana Mirović Tomić Priština 2007TM041 03.10.2007.
42 Anka Jaridić Nikšić 2007AJ056 03.10.2007.
43 Anka Mirović Podgorica 2007AM057 03.10.2007.
44 Sanija Fatić Nikšić 2007SF058 03.10.2007.
45 Lidija Matović Podgorica 2007LM029 03.10.2007.
46 Marija Damjanović Nikšić 2007MD059 03.10.2007.
47 Snežana Luketić Podgorica 2007SL060 03.10.2007.
48 Tatjana Mandić Sarajevo 2007TM042 03.10.2007.
49 Ljiljana Dobrilović Nikšić 2007LJD061 03.10.2007.
50 Ljiljana Milinović Koprivnica 2007LJM022 03.10.2007.
51 Vasiljka Dačević Nikšić 2007VD062 03.10.2007.
52 Snežana Aleksić Zenica 2007SA063 03.10.2007.
53 Kristina Bukilić Podgorica 2007KB023 03.10.2007.
54 Dragana Zarubica Kotor 2007DZ064 03.10.2007.
55 Dobrana Perović Skoplje 2007DP065 03.10.2007.
56 Nemanja Nikolić Nikšić 2007NN024 03.10.2007.
57 Veselin Milačić Podgorica 2007VM025 03.10.2007.
58 Maja Krstić Podgorica 2007MK026 03.10.2007.
59 Aleksandra Kovačević Sarajevo 2007AK066 03.10.2007.
60 Tatjana Vučetić Nikšić 2007TV067 03.10.2007.
61 Jelena Strugar Podgorica 2007JS068 03.10.2007.
62 Radmila Rajković Cetinje 2007RR069 03.10.2007.
63 Srđan Janković Podgorica 2007SJ070 03.10.2007.
64 Nataša Sekulić Podgorica 2007NS071 03.10.2007.
65 Stana Bešović Zemun 2007SB072 03.10.2007.
66 Danijela Dimovski Jović Nikšić 2007DD043 03.10.2007.
67 Milica Šoškić Kuršumlija 2007MŠ073 03.10.2007.
68 Milan Rakočević Kolašin 2007MR074 03.10.2007.
69 Vesna Cakić Podgorica 2007VDC075 03.10.2007.
70 Milica Praščević Berane 2007MP076 03.10.2007.
71 Aneta Kustudić Zenica 2007AK044 03.10.2007.
72 Dejan Savić Podgorica 2007DS028 03.10.2007.
73 Radule Raonić Kolašin 2007RR077 03.10.2007.
74 Srđan Mišolić Podgorica 2007SM045 03.10.2007.
75 Tamara Ćorović Babić Bar 2007TĆ078 03.10.2007.
76 Snežana Janičić Pljevlja 2007SJ079 03.10.2007.
77 Sava Obradović Podgorica 2007SO030 03.10.2007.
78 Stojanka Radulović Nevesinje 2007SR080 03.10.2007.
79 Ognjenka Šćepanović Podgorica 2007OŠ081 03.10.2007.
80 Predrag Raičković Podgorica 2007PR082 03.10.2007.
81 Tanja Bulatović Podgorica 2007TB083 03.10.2007.
82 Savo Martinović Cetinje 2007SM084 03.10.2007.
83 Todor Gagović Nikšić 2007TG027 03.10.2007.
84 Ilinka Vuković Berane 2007IV085 03.10.2007.
85 Dejan Krivokapić Beogad 2007DK087 03.10.2007.
86 Milovan Popović Beograd 2007MP088 03.10.2007.
87 Zoran Jovanović Našice 2007ZJ089 03.10.2007.
88 Zoran Škobić Beograd 2007ZŠ091 03.10.2007.
89 Mladen Glušac Podgorica 2007MG092 03.10.2007.
90 Milena Vuksanović Cakić Podgorica 2007MC093 03.10.2007.
91 Đorđije Rakočević Kolašin 2007ĐR094 03.10.2007.
92 Snežana Perović Podgorica 2007SP095 03.10.2007.
93 Milena Todorović Golubović Gacko 2007MT096 03.10.2007.
94 Ljiljana Pižurica Užice 2007LJP097 03.10.2007.
95 Slavko Rakočević Podgorica 2007SR098 03.10.2007.
96 Danijela Vujošević Podgorica 2007DV099 03.10.2007.
97 Miodrag Vujković Banja Luka 2007MV100 03.10.2007.
98 Nataša Adžić Cetinje 2007NA101 03.10.2007.
99 Svetlana Raonić Podgorica 2007SR102 03.10.2007.
100 Danijela Vukčević Radičević Podgorica 2007DV103 03.10.2007.
101 Svetlana Knežević Bar 2007SK104 03.10.2007.
102 Željko Šević Zemun 2007ŽŠ105 03.10.2007.
103 Milanka Aleksić Nikšić 2007MA106 31.12.2007.
104 Olga Bojović Plužine 2007OB107 31.12.2007.
105 Nikica Tadić Plužine 2007NT108 31.12.2007.
106 Milijana Miladinović Podgorica 2007MM109 31.12.2007.
107 Zoran Pavićević Mostar 2007ZP110 31.12.2007.
108 Merita Molabećirović Bar 2007MM111 31.12.2007.
109 Tatjana Milošević Kotor 2007TM112 31.12.2007.
110 Goran Čabarkapa Pljevlja 2007GČ113 31.12.2007.
111 Etrita Ficić Bar 2007EF114 31.12.2007.
112 Lidija Vučinić Istok 2007LV115 31.12.2007.
113 Danica Stanković Pljevlja 2007DS116 31.12.2007.
114 Mladenka Bovan Mostar 2007MB117 31.12.2007.
115 Danijela Rajović Berane 2007DR118 31.12.2007.
116 Milanka Caković Bijelo Polje 2007MC119 31.12.2007.
117 Milica Ćorić Plužine 2007MĆ120 31.12.2007.
118 Ivana Nenezić Podgorica 2007IN121 31.12.2007.
119 Mirsada Marković Vodopić Podgorica 2007MM122 31.12.2007.
120 Mirjana Lazović Podgorica 2007ML123 31.12.2007.
121 Mirjana Mijatović Livno 2007MM124 31.12.2007.
122 Jelena Stjepanović Sarajevo 2007JS125 31.12.2007.
123 Sonja Smolović Podgorica 2007SS126 31.12.2007.
124 Mirjana Ražnatović Podgorica 2007MR127 31.12.2007.
125 Vesna Đurović Šiljak Pljevlja 2007VĐ128 31.12.2007.
126 Olga Blečić Pljevlja 2007OB129 31.12.2007.
127 Mirjana Pavlović Cetinje 2007MP130 31.12.2007.
128 Desa Tomašević Pljevlja 2007DT131 31.12.2007.
129 Dragana Mašanović Mostar 2007DM132 31.12.2007.
130 Branko Zogović Podgorica 2007BZ133 31.12.2007.
131 Slavenka Šinik Mostar 2007SŠ134 31.12.2007.
132 Danijela Vučetić Nikšić 2007DV135 31.12.2007.
133 Nataša Tripković Šibenik 2007NT136 31.12.2007.
134 Tatjana Jovanović Metković 2007TJ137 31.12.2007.
135 Igor Pavićević Podgorica 2007IP138 31.12.2007.
136 Bojana Ognjenović Nikšić 2007BO139 31.12.2007.
137 Svetomir Aković Berane 2007SA140 31.12.2007.
138 Olgica Tomašević Prijepolje 2007OT141 31.12.2007.
139 Božica Zloković Novi Sad 2007BZ142 31.12.2007.
140 Ratko Popović Cetinje 2007RP143 31.12.2007.
141 Christos Antoniou Kipar 2010CA147 30.04.2010.
142 Aleksandar Đurđević Beograd 2010AĐ144 23.12.2010.
143 Jela Rikalo Trebinje 2011JP145 22.02.2011.
144 Žarko Mionić Prijedor 2011ŽM146 22.02.2011.
145 Branko Vojnović Toronto 2011BV147 14.10.2011.
146 Katarina Bulatović Kolašin 2011KB148 14.02.2012.
147 Vinko Nikić Bar 2011VN149 14.02.2012.
148 Biljana Bogavac Sarajevo 2012BB150 23.07.2012.
149 Aleksandra Rakočević Anđelić Podgorica 2012AA151 30.12.2012.
150 Ruža Vojinović Nikšić 2013RV152 01.07.2013.
151 Bojan Ćalasan Plužine 2013BĆ153 01.07.2013.
152 Dušanka Ivović Podgorica 2013DI154 01.07.2013.
153 Goran Knežević Livno 2013GK176 01.07.2013.
154 Dragan Milić Nikšić 2013DM155 21.02.2014.
155 Bojana Peković Podgorica 2013BP156 21.02.2014.
156 Radovan Samardžić Kotor 2013RS157 21.02.2014.
157 Vladimir Zloković Kotor 2013VZ158 21.02.2014.
158 Irena Mašović Podgorica 2013IM159 21.02.2014.
159 Slađana Raičković Podgorica 2014SR160 30.07.2014.
160 Boško Stojanović Nikšić 2014BS161 30.07.2014.
161 Borislav Ivanković Podgorica 2014BI162 30.10.2014.
162 Milovan Filipović Lopare 2014MF163 30.10.2014.
163 Atina Vuksanović Podgorica 2014AV164 12/31/2014
164 Dragana Ćorić Podgorica 2014DĆ165 12/31/2014
165 Slavica Popović Podgorica 2014SP166 12/31/2014
166 Branko Ljutić Beograd 2014BLJ167 12/31/2014
167 Maja Anđelić Beograd 2014MA168 12/31/2014
168 Anastasija Boljević Zaječar 2014AB169 12/31/2014
169 Prvoslava Klepo Podgorica 2015PK170 30.10.2015.
170 Vesna Kovačević Podgorica 2015VK171 30.10.2015.
171 Lana Kalezić Podgorica 2015LK172 30.10.2015.
172 Marnela Marković Tuzla 2015MM172 31.12.2015.
173 Aleksandra Radojević Zaječar 2015AR173 31.12.2015.
174 Maja Radoman Podgorica 2016MR174 30.09.2016.
175 Đorđe Dimić Beograd 2016ĐD175 23.12.2016.
176 Mladen Rakočević Podgorica 2017MR176 21.02.2017.
177 Zorka Vukmirović Cetinje 2017ZV177 31.07.2017.
178 Boško Nilević Podgorica 2017BN178 26.09.2017.
179 Sunčica Krstić Vranje 2017SK179 25.12.2017.
180 Miloš Đurišić Podgorica 2017MĐ180 01.01.2018.
181 Anđela Raičković Nikšić 2017AR181 26.01.2018.
182 Marina Drakić Podgorica 2018MD182 01.02.2018.
183 Nikola Ribar Beograd 2018NR183 01.11.2018.
184 Boban Čabarkapa Kosovska Mitrovica 2018BČ184 01.12.2018.
185 Šućo Oručević Cetinje 2018ŠO185 31.12.2018.
186 Verica Najdanović Požega 2018VN186 31.12.2018.
187 Đorđe Radonjić Podgorica 2019ĐR187 22.02.2019.
188 Želimir Đurišić Podgorica 2019ŽĐ188 15.03.2019.
189 Anka Mihaljević Podgorica 2019AM189 18.11.2019.
190 Milena Ostojić Podgorica 2019MO190 19.11.2019
191 Brankica Mosurović Pljevlja 2019BM191 19.11.2019
192 Milutin Kusovac Podgorica 2019MK192 19.11.2019
193 Toma Delić Bijelo Polje 2020TD193 31.01.2020
194 Jelena Martinović Podgorica 2020JM194 25.06.2020.
195 Mirjana Preradović Marinkov Novi Sad 2020MM195 30.07.2020.
196 Pero Đuričković Podgorica 2020PĐ196 30.07.2020.
197 Branislav Pejović Podgorica 2020BP197 01.10.2020.
198 Marija Janjušević Nikšić 2020MJ198 01.10.2020.
199 Tatjana Šćepanović Podgorica 2020TŠ199 01.10.2020.
200 Mihailo Vukosavljević Nikšić 2020MV200 25.12.2020.
201 Nikola Đenić Beograd 2021NĐ201 24.01.2021.
202 Biljana Rašović Podgorica 2021BR202 02.04.2021.
203 Nenad Vučinić Nikšić 2021NV203 02.04.2021.
204 Danijela Mirković Beograd 2021DM204 02.04.2021.
205 Slavka Kankaraš Petkov Podgorica 2021SK202 01.06.2021.


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.