Sadržaj/ ciljevi

 • Uvodna razmatranja o finansijskoj forenzici;
 • Kontrolno okruženje i metodologija procjene rizika kriminalne radnje;
 • Otkrivanje kriminalnih radnji, metodologija saslušanja i psihološki profil počinioca;
 • Istražni postupci (principi i tehnike umrežavanja dokumentacije) i oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava sa registrom rizika;
 • Faze i postupci pranja novca i finansiranja terorizma sa registrom rizika i tehnike sastavljanja lažnih finansijskih izvještaja;
 • Forenzika poreza i forenzika stečaja;
 • Primjena matematičkih modela u forenzici i sastavljanje forenzičkih izvještaja

Vještine:

 • Svi polaznici će jasno znati svoju ulogu i odgovornost u otkrivanju kriminalnih radnji, u zavisnosti od svog profesionalnog opredjeljenja;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni da kreiraju alate internih kontrola, procjene rizika, učestvovanja u tehnici brain storming- a uz analizu mjerljivosti primjenljivih aktivnih i pasivnih internih kontrola;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni za sofisticiranu analizu finansijskih izvještaja i metodologija kognitivnog i neurolingvističkog intervjua uz razumijevanje reakcija saslušavanih lica;
 • Svi polaznici će ovladati praktičnim vještinama korišćenja asocijativne, temporalne, inferencione i drugih oblika analiza sa ciljem povezivanja činjenica;
 • Svi polaznici će ovladati vještinama otkrivanja protivpravnog prisvajanja i “skidanja” gotovog novca, stvaranja lažnih obaveza, ali i brojnih tehnika koruptivnog djelovanja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, poslovnim ucjenama;
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju i otkriju tehnike sačinjavanja lažnih finansijskih izvještaja i da se upoznaju sa modalitetima “kreativnog računovodstva”, ali i sa načinima pranja novca stečenog od kriminalnih aktivnosti uz upotrebu off- shore kompanija i shell- banaka.
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju sve modalitete poreskih i stečajnih malverzacija.

Obuka se sprovodi kroz 6-7 specijalističkih seminara, polaganja 5 ispita i odbrane specijalističkog rada. Rok za prijave 30.06.2017. godine. Početak obuke je planiran za jul 2017.godine. Ispunjenu prijavu, koju možete preuzeti na našem sajtu, možete poslati na e- mail: [email protected].org


U skladu sa paragrafima 1.43./ 1.44./1.45. CORS- a (Sl.list CG 36/14) odbranu specijalističkog rada mogu da imaju isključivo profesionalne računovođe (članovi ISRCG – nosioci sertifikata ,,Ovlašćeni računovođa’’ i ,,Sertifikovani računovođa’’), a obuci i polaganjima ispita mogu da prisustvuju i ostali zainteresovani.


Cijena po seminaru je 100€ za članove Instituta, a 120€ za ostale zainteresovane. Odbrana specijalističkog rada je 100€. Članovi ISRCG ne plaćaju naknadu za polaganje ispita, a ostali zainteresovani plaćaju naknadu od 20€ po ispitu. Seminari se planiraju u periodu od jula 2017.godine do aprila 2018.godine.

PREDAVAČI:

 • Dr Aleksandar Petković, finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA)
 • Uključenje dodatnih predavača iz relevantnih državnih institucija Crne Gore (koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala,sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih i stečajnih malverzacija,…).

Za sve dodatne informacije možete pozvati na br. tel: +382/ 20 227- 402, svakog radnog dana od 8h- 16h.