Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore organizuje:

Specijalizaciju – Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)
Sadržaj/ ciljevi

 • Pojam, struktura, uloga i principi korporativnog upravljanja (uloga i odgovornost Upravnog odbora; Menadžmenta; Odbora za reviziju interne i eksterne revizije) u kontekstu kriminalnih radnji;
 • Metodologija procjene rizika kriminalnih radnji, kontrolni postupci i monitoring;
 • Analiza finansijskih izvještaja i metodologije obavljanja saslušanja osumnjičenih;
 • Principi i tehnike umrežavanja dokumentacije, oblici i tehnike korporativnog i protivpravnog prisvajanja sredstava;
 • Fenomenologija off- shore kompanija, oblici i tehnike sačinjavanja lažnih finansijskih izvještaja i studije slučaja.

Vještine: 

 • Svi polaznici će jasno znati svoju ulogu i odgovornost u otkrivanju kriminalnih radnji, u zavisnosti od svog profesionalnog opredjeljenja;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni da kreiraju alate internih kontrola, procjene rizika, učestvovanja u tehnici brain storming- a uz analizu mjerljivosti primjenljivih aktivnih i pasivnih internih kontrola;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni za sofisticiranu analizu finansijskih izvještaja i metodologija kognitivnog i neurolingvističkog intervjua uz razumijevanje reakcija saslušavanih lica;
 • Svi polaznici će ovladati praktičnim vještinama korišćenja asocijativne, temporalne, inferencione i drugih oblika analiza sa ciljem povezivanja činjenica;
 • Svi polaznici će ovladati vještinama otkrivanja protivpravnog prisvajanja i “skidanja” gotovog novca, stvaranja lažnih obaveza, ali i brojnih tehnika koruptivnog djelovanja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, poslovnim ucjenama;
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju i otkriju tehnike sačinjavanja lažnih finansijskih izvještaja i da se upoznaju sa modalitetima “kreativnog računovodstva”, ali i sa načinima pranja novca stečenog od kriminalnih aktivnosti uz upotrebu off- shore kompanija i shell- banaka.

Obuka se sprovodi kroz 5 specijalističkih seminara, polaganja 5 ispita i odbrane specijalističkog rada. Rok za prijave 20.05.2016. godine. Prvi seminar se organizuje 28.05.2016. godine. Ispunjenu prijavu, koju možete preuzeti na našem sajtu, možete poslati na e- mail: [email protected]

U skladu sa paragrafima 1.43./ 1.44./1.45. CORS- a specijalističku licencu mogu da dobiju isključivo profesionalne računovođe (članovi ISRCG), a obuci mogu da prisustvuju i ostali zainteresovani.


Cijena po seminaru je 100€ za članove Instituta, a 120€ za ostale zainteresovane. Odbrana specijalističkog rada je 100€. Članovi ISRCG ne plaćaju naknadu za polaganje ispita.


PODACI O PREDAVAČU:

Dr Aleksandar Petković je predavač po pozivu na većem broju visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i u Crnoj Gori na predmetima koje obrađuju tematiku finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže. Objavio je brojne naučne i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i autor je monografije pod nazivom “Forenzička revizija”. Do sada je učestvovao na većem broju kongresa i konferencija sa međunarodnim značajem, a kao saradnik više organizacija koje okupljaju računovođe i revizore sa prostora bivše SFRJ učestvovao je u brojnim obrazovnim i izdavačkim projektima. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na katedri za računovodstvo i reviziju Ekonomskog fakultuta Univerziteta u Novom Sadu. Član je i sertifikovani finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA). Zaposlen je u MUP- u Republike Srbije.

Za sve dodatne informacije možete nazvati na br. tel: +382/ 20 227- 402, svakog radnog dana od 8h- 16h.