STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

10:00 Svetlana Dobrović i Svetlana Vukićević, Uprava prihoda i carina Crne Gore
➢ GPPFL prijava i Zakon o porezu na dohodak fitičkih lica

11:30 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna
➢ Računovodstveno obuhvatanje poslova u građevinarstvu:
1. Profesionalna računovodstvena regulativa
– MRS 18 Prihodi
– MRS 11 Ugovori o izgradnji
– MRS 2 Zalihe
2. Priznavanje prihoda
3. Vrednovanje zaliha i priznavanje rashoda

10:00 Sanja Bojanić, Načelnica Centralnog registra privrednih subjekata
➢ Postupak registracije – elektronska registracija, način podnošenja prijave i procedura donošenja rešenja

11:30 Aleksandar Mihaljević, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki

➢ Objava jednostavne nabavke, ugovori u postupku, izmjene i Anex ugovora

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)