Podgorica, novembar 2017. godine

U skladu i na osnovu ovlašćenja propisanim članom 23. Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br 39/11)Skupština Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore na XI redovnoj sjednici održanoj  15.11.2017. godine, usvaja:

S T A T U T

INSTITUTA SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE

 • I. OPŠTE ODREDBE

  Oblik organizovanja

  Član 1

  Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) je nevladino, samoregulativno, nezavisno, dobrovoljno, profesionalno udruženje. Institut je udruženje, koje ostvaruje svoje ciljeve i djelatnost na području Crne Gore. Institut slijedi tradicije organizacija profesionalne računovodstvene i revizorske struke u Crnoj Gori, i to: Saveza računovođa i revizora Crne Gore, Crnogorskog udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke i Instituta računovođa i revizora Crne Gore.                                                        Naziv

  Član 2

  Naziv Instituta je: "Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore" U svakodnevnoj komunikaciji Institut će kao naziv koristiti početna velika slova riječi koja čine puni naziv Instituta i glase: »ISRCG«. Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: »ICAM«. Upisuje se u registar na crnogorskom jeziku.                                                       Sjedište

  Član 3

  Sjedište Instituta je u Podgorici.                                                  Znak, štambilj i pečat

  Član 4

  Institut ima svoj znak, pečat i štambilj. Pečat Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, ima oblik kruga prečnika 4 cm i sadrži: u sredini kruga znak (amblem) Instituta koji se sastoji od grafički stilizovanog globusa na kojem su grafički stilizovana početna slova naziva Instituta ISRCG, unutrašnjim obodom kruga naziv Instituta ispisan latiničnim pismom, a u donjem dijelu pečata riječ Podgorica. Štambilj Instituta je pravougaonog oblika dužine 4,5 cm i širine 1,5 cm, u gornjem dijelu pravolinijski ispisano je latiničnim pismom naziv Instituta, a ispod tekst: broj i crtica (za upis broja), a ispod tekst: Podgorica i crtica za upis datuma i riječ godina. Način korišćenja pečata i štambilja može posebnim aktom urediti Upravni odbor. Zaštićena profesionalna zvanja Instituta su: „Sertifikovane računovođe“ koje zvanje je zaštićeno Rješenjem Zavoda za intelektulanu svojinu broj 02-425-8 od 10.02.2016.godine, „Ovlašćene računovođje“ koje zvanje je zaštićeno Rješenjem Zavoda za intelektulanu svojinu broj 02-426-8 od 10.02.2016.godine, i „Knjigovođe“ koje zvanje je zaštićeno Rješenjem Zavoda za intelektulanu svojinu broj 02-427-8 od 10.02.2016.godine. .
 • II. CILJEVI

  Svrha osnivanja

  Član 5

  Ciljevi Instituta su:
  • Da organizuje svoje članove i pomaže im u obavljanju profesionalnih aktivnosti i štiti njihove profesionalne interese.
  • Da preduzima mjere na promovisanju i unapređivanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnost svojih članova u poslovima računovodstva i revizije u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima revizije i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta;
  • Da organizuje predavanja, savjetovanja, seminare, simpozijume i druge stručne i naučne skupove radi kontinuiranog edukovanja, usavršavanja i inoviranja znanja i sticanja profesionalnih zvanja članstva;
  • Da izdaje stalne i povremene publikacije namijenjene informisanju i kontinuiranom usavršavanju članstva.
 • III. PROFESIONALNA DJELATNOST

  Prevođenje i primjena međunarodnih standarda, izdavaštvo, edukacija i ostali poslovi.

  Član 6

  Institut naročito obavlja slijedeće poslove:
  1. Prevodi i objavljuje Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde revizije, odnosno na drugi način čini ih dostupnima u Crnoj Gori;
  2. Promoviše istraživanja u oblasti računovodstva, revizije i finansija;
  3. Organizuje i sprovodi kontinuirano usavršavanje (edukaciju) i osposobljavanje za sticanje profesionalnih zvanja za obavljanje poslova računovodstva i revizije svojih članova putem simpozijuma, seminara, kurseva, savjetovanja i drugih oblika profesionalnog obrazovanja – o čemu vodi evidenciju;
  4. Izdaje isprave o stečenim profesionalnim zvanjima (sertifikate i uvjerenja) u računovodstvu, nakon sprovedenih ispita, kao i licence za obavljanje profesionalne prakse i licence za specijalistička zvanja;
  5. Izdaje stručne knjige i publikacije od značaja za obavljanje poslova računovodstva, revizije i finansija.
  6. Utvrđuje nacionalni kodeks etike za svoje članove, a na osnovu IFAC-ovog Etičkog kodeksa;
  7. Sarađuje sa finansijskim i revizorskim organizacijama (revizorska društva i revizori) i sa drugim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji;
  8. Sarađuje sa međunarodnim organizacijama računovođa i revizora i profesionalnim organizacijama drugih zemalja;
  9. Vodi registre svojih članova, prema ustanovljenim kategorijama i zvanjima;
  10. Sarađuje sa državnim organima, organizacijama i institucijama na promovisanju računovodstvene i revizorske profesije i prakse;
  Institut može, za obavljanje određenih privrednih djelatnosti, osnovati privredno društvo ili biti suosnivač u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.                                  Djelatnosti

  Član 7

  Djelatnosti Instituta su: - Djelatnost strukovnih udruženja; -Profesionalna edukacija, kontinuirana edukacija i specijalizacija (usavršavanje) članstva; - Savjetodavni poslovi iz oblasti poreza, finansija, računovodstva i revizije, poslovi kontrole u skladu sa IFAC-ovim SMO;
 • IV. ČLANSTVO I STRUČNA ZVANJA

  Prijem i trajanje članstva Član 8 Članovi Instituta su fizička lica koja prihvataju ciljeve i zadatke Instituta, njegovu programsku orijentaciju i interna akta.   Članovi Instituta mogu postati i fizička lica, koja se bave ili žele da se bave poslovima računovodstva, finansija i revizije i koja su iskazala želju da postanu njegovi članovi ako se bave poslovima računovodstva, finansija i revizije u Crnoj Gori, i ako govore i pišu na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, potpisujući Izjavu o pristupanju u članstvo kojom se obavezuju da će poštovati i dosljedno primjenjivati u obavljanju poslova svoje struke zakone, standarde, Statut i opšta akta Instituta i da će savjesno koristiti prava i izvršavati obaveze koje su prihvatili stupajući u Institut.   Potencijalni člani mora dostaviti dokaze o znanju službenog jezika u Crnoj Gori, kao i dokaze da se aplikant bavi poslovima računovodstva, finansija i revizije u Crnoj Gori, kao i da nije kažnjavan za krivična djela protiv imovine.   Članu se izdaje članska karta u kojoj se pored osnovnih ličnih podataka unose i podaci o kategoriji članstva i stečenim zvanjima. Svako ko želi da bude član, mora da podnese pismeni zahtjev za prijem i da potpiše pismenu izjavu da će profesionalno, iskreno i pošteno izvršavati obaveze koja se stiču stupajući u Institut.  Kategorije članstva Član 9 Članovi Instituta su fizička lica koja potpišu Izjavu o članstvu u Institutu i obavežu se da će poštovati Statut i druga akta Instituta. Članovi Instituta su svi nosioci profesionalnih zvanja u računovodstvu stečenih po IFAC-ovim standardima edukacije (IES 1–8) od 2002 godine do danas: Sertifikovane računovođe, Ovlašćene računovođje i Knjigovođe, zatim lica kojima su u skladu sa pravilnikom o nostrifikaciji izdata rješenja o priznavanju zvanja, kao i lica čiji se sertifikati priznaju po CORS-u, a stečeni su prije 2002 godine. Članovi Instituta mogu biti i „ostali članovi“, tj.lica koja su kod Instituta kandidati za sticanje profesionalnog zvanja ili koja su završila kurseve za pomoćne računovodstvene poslove. Počasni član Instituta može postati lice koje je svojim radom i djelatnošću pomoglo razvoj računovodstveno-finansijske profesije u Crnoj Gori i pomoglo promovisanje Instituta. Zaslužni član je posebno priznanje koje može steći lice koje je član Instituta  koje je posebno zaslužno za razvoj i ostvarivanje ciljeva računovodstvene i revizorske profesije i prakse u Crnoj Gori. Odluku o sticanju svojstva počasnog člana donosi Skupština na predlog Upravnog odbora. Zvanje zaslužnog clana dodjeljuje Skupstina Instituta na osnovu predloga koji podnosi Upravni odbor. Zaslužnom članu se dodjeljuje povelja Instituta.                                                                    Prava članova Instituta

  Član 10

  Članovi Instituta imaju prava da biraju i budu birani u organe i tijela Instituta. Prava članova su:
  1. da učestvuju u radu Instituta;
  2. da dobiju pomoć u vidu računovodstvenih, poreskih, etičkih savjeta i tumačenja MRS/MSFI i MRevS;
  3. da neposredno i/ili posredno preko izabranih predstavnika učestvuju u radu organa Instituta;
  4. da po posebnim uslovima (nižim cijenama) učestvuju u programima kontinuiranog usavršavanja (edukacije) profesionalnih zvanja prisustvom na predavanjima, seminarima, savjetovanjima, simpozijumima, kursevima i tribinama;
  5. da mogu biti birani u ulozi organizatora za sprovođenje i polaganje osnovnih ispita za sticanje profesionalnih zvanja;
  6. da po posebnim uslovima koriste literaturu i usluge Instituta u kontinuiranom profesionalnom obrazovanju i usavršavanju pri obavljanju profesionalne prakse;
  7. da koriste stečene isprave o završenim programima edukacije u skladu sa pozitivnom regulativom;
  8. da blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima Instituta;
  9. da formiraju sekcije kroz koje će bliže štititi interese profesije. Kao sekcije se mogu formirati:
  -Sekcija eksternih revizora; -Sekcija računovođa; -Sekcija procjenjivača; -Sekcija internih revizora; -Sekcija revizora informacionih sistema; -Sekcija poreskog savjetovanja; -Sekcija korporativnog upravljanja; -Sekcija eksperata međunarodnog finansijskog izvještavanja; - Sekcija stečajnih upravnika; - Sekcija vještaka ekonomsko finansijske struke; - ostale sekcije Sekcije predlažu Pravilnike o radu, po vrstama usluga, koje usvaja UO.        Godišnji plan rada i ostvarene rezultate, predsjednik svake sekcije u formi izvještaja dostavlja generalnom sekretaru.
  1. Da koriste sva prava po osnovu povoljnosti koje Institut obezbijedi u ime članstva u oblasti zdravstvenih usluga, rehabilitacije, rekreacije i sl.
    Obaveze članova Instituta Član 11 Članovi Instituta obavezni su:
  1. da na poziv Instituta aktivno učestvuju u realizaciji ciljeva i zadataka Instituta i radu organa u skladu sa IFAC-ovim SMO, kao i da daju prioritet razvoju računovodstvene profesije (računovodstva i revizije) kroz organe Instituta kao matičnog udruženja, bez obzira da li su istovremeno članovi drugih asocijacija;
  2. da se pridržavaju u svom profesionalnom radu, Statuta Instituta, Kodeksa etike, Međunarodnih standarda, Pravila ponašanja i ostalih opštih akata Instituta;
  3. da prijave Komisiji za etička pitanja Instituta bilo koji oblik narušavanja IFAC-ovog etičkog kodeksa, koji uoče u profesionalnoj praksi;
  4. da aktivno koriste stručna izdanja (časopise, brošure i sl.) i usluge Instituta;
  5. da učestvuju u osnovnom i kontinuiranom profesionalnom usavršavanju (u skladu sa IFAC-ovim standardima edukacije) i sticanju novih znanja i iskustava;
  6. da uredno i na vrijeme, u propisanim rokovima, ispunjavaju sve svoje članske obaveze u skladu sa aktima Instituta;
  7. da sa dužnom profesionalnom pažnjom obavljaju poslove koje im povjere organi Instituta;
  8. Član je obavezan prijaviti promjenu statusa u registru članstva.
      Zvanja članova Instituta

  Član 12

  U skladu sa programima profesionalnog usavršavanja u Institutu se mogu steći slijedeća zvanja:
  1. Sertifikovani računovođa - koje dobija lice sa visokom stručnom spremom koje ima 3 godine praktičnog iskustva na računovodstvenim poslovima u zvanju Ovlašćeni računovođa i koje je završilo program edukacije i položilo programom predviđene ispite po CORS-u  i IFAC-ovim standardima edukacije, na osnovu zakona o računovodstvu i reviziji.
  2. Ovlašćeni računovođa - koje dobija lice sa najmanje višom školskom spremom, uz praktično iskustvo od 3 godine na računovodstvenim poslovima, i koje je prošlo program profesionalne edukacije i položilo ispite propisane po CORS-u i IFAC-ovim standardima edukacije, kojima se utvrđuje njegova kompetentnost za samostalno obavljanje poslova.
  3. Knjigovođa - koje dobija lice sa najmanje srednjom školskom spremom, uz praktično iskustvo od 3 godine na računovodstvenim poslovima, koje je prošlo program edukacije i položilo programom Instituta predviđene ispite po CORS-u i IFAC-ovim standardima edukacije, kojima se utvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova knjigovođe.
    Članovi mogu steći i specijalistička zvanja u skladu sa CORS-om. O stečenim zvanjima Institut izdaje isprave članovima. Način izdavanja, korišćenja i oduzimanja isprava urediće Upravni odbor posebnim aktom.                                      Prestanak članstva

  Član 13

  Svojstvo člana Instituta prestaje u sljedećim slučajevima i to:
  1. isključenjem iz članstva;
  2. svojevoljnim istupanjem, pismenom izjavom dostavljenom Institutu mail-om ili preporučenom pošiljkom. Član ne može svojevoljno istupiti iz Instituta u toku trajanja istražnog ili disciplinskog postupka koji se vodi protiv njega;
  3. zbog neplaćanja članarine u određenom roku
  4. neispunjenjem uslova iz pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, koji se odnose na stavljanje profesionalnog sertifikata van snage;
  5. smrću člana.
  Članu koji nije izmirio obavezu plaćanja članarine, do datuma određenog Statutom, prestaje članstvo u Institutu po automatizmu, kada mu prestaju sva prava uključujući i sve funkcije u Institutu, ali mu ne prestaju obaveze, ako ih ima, po osnovu članarine, ispita, seminara, časopisa i drugih usluga. Svojstvo člana Instituta prestaje isključenjem zbog povrede članskih obaveza, kao i zbog zloupotrebe članskih prava, predviđenih odredbama ovog Statuta. Članu protiv koga se vodi postupak za isključenje iz članstva mora se omogućiti ućešće u postupku. Postupak se pokreće na zahtjev jednog od organa Instituta. Odluku o isključenju iz članstva donosi organ Instituta određen ovim Statutom. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se dostaviti pismeni prigovor Upravnom odboru, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. Odluka drugostepenog organa je konačna. Član koji je isključen zbog neplaćanja članarine, može podnijeti pismeni zahtjev za ponovni upis u članstvo i plaćanje upisnine. Ovo lice ne može učestvovati u izborima za organe Instituta, do rješenja njegovog zahtjeva. O zahtjevu odluku donosi Generalni sekretar, uz saglasnost UO. Prestankom članstva stavlja se van snage profesionalna licenca.    Članarina i druge naknade člana Instituta

  Član 14

  Članovi Instituta pri prvom prijemu u članstvo i prilikom ponovnog prijema obavezni su platiti upisninu. Visinu upisnine određuje svojom odlukom Upravni odbor. Članovi, izuzev počasnih i zasluznih, plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine za tekuću godinu, rokove plaćanja, te visinu drugih naknada koje su članovi dužni da plaćaju Institutu utvrđuje Upravni odbor Instituta. Ukoliko Upravni odbor nije utvrdio rok za plaćanje članarine, članovi istu moraju platiti do kraja kalendarske godine. Registar članstva

                                                              Član 15

  Institut vodi registar svih članova prema kategorijama članstva. U registar se naročito unose sljedeći podaci:
  1. ime i prezime člana, ime jednog roditelja;
  2. mjesto i datum rođenja i matični broj;
  3. mjesto prebivališta, tačna adresa, telefon i e–mail adresa;
  4. školska sprema;
  5. nivo stečenog profesionalnog zvanja;
  6. registarski broj člana (zvanja) u Institutu;
  7. naziv i adresa firme ako je član zaposlen;
  8. podatke o članstvu u drugim institucijama i organizacijama.
  Član Instituta odgovoran je za tačnost podataka i obavezan je da prijavi administraciji Instituta promjenu bilo kojeg od navedenih podataka, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
 • V. ORGANIZACIJA INSTITUTA

  Oblik organizovanja

  Član 16

  Institut je profesionalno, nezavisno, samoregulatorno nevladino udruženje. Na inicijativu najmanje tri člana Instituta, Upravni odbor Instituta može formirati Podružnice Instituta, kao djelove Instituta Podružnice se mogu obrazovati na teritoriji opštine ili više opština. Predsjednika Podružnice biraju članovi Instituta organizovani u Podružnici, uz prethodno pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Instituta. Podružnica nema svojstvo pravnog lica.
 • VI. ORGANI I RADNA TIJELA

  Vrste organizovanja

  Član 17

  Institut ima sljedeće organe:
  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Nadzorni odbor
  4. Generalni sekretar
  U Institutu se, po potrebi obrazuju i druga radna tijela – komisije, odbori i sl. u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
  1. Skupština - sastav i način izbora

  Član 18

  Skupština je najviši organ Instituta. Skupštinu čine svi članovi Instituta, sa jednakim pravom glasa. Skupština bira Predsjednika i Potpredsjednika većinom glasova prisutnih. Sjednice Skupštine se održavaju na način da članove Instituta predstavljaju opunomoćeni predstavnici iz Podružnica, na osnovu procentualnog broja članova u Podružnicama. Broj opunomoćenih predstavnika je 41, od čega je minimum 23 iz reda sertifikovanih računovođa. Broj opunomoćenih predstavnika se utvrđuje najmanje 60 dana prije održavanja sjednice Skupštine, o čemu administracija Instituta obavještava  Podružnice, u skladu sa članom 18 stav 5. Članovi Skupštine iz svake Podružnice su dužni da Institutu dostave listu svojih opunomoćenih predstavnika za sjednicu Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice. Lice u radnom odnosu u Institutu ili pravnim licima u vlasništvu Instituta, ne može biti opunomoćeni predstavnik Skupštine Instituta. Mandat opunomoćenim predstavnicima Skupštine traje četiri godine.

  Član 19

  Predsjednik i Potpredsjednik Skupštine se biraju sa mandatom od četiri godine iz reda članova Skupštine i mogu biti ponovo birani.                                                          Nadležnost

  Član 20

  Skupština Instituta:
   1. usvaja Statut, usvaja izmjene i dopune Statuta Instituta;
   2. donosi Poslovnik o svom radu;
   3. odlučuje o udruživanju u Saveze i druge oblike povezivanja Instituta;
   4. usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
   5. bira i razrješava Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine;
   6. bira i razrješava članove Upravnog odbora;
   7. bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
   8. bira i razrješava članove Disciplinske komisije;
   9. utvrđuje i usvaja razvojnu politiku Instituta na prijedlog Upravnog odbora;
   10. razmatra i usvaja, na prijedlog Upravnog odbora, računovodstvene i revizorske standarde u skladu sa Zakonom i Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, kao i drugim podzakonskim aktima;
   11. donosi odluku o sticanju i prodaji nepokretnosti Instituta;
   12. usvaja godišnji finansijski izvještaj;
   13. daje saglasnost na akta za koja je davanje saglasnosti propisano zakonom;
   14. potvrđuje izbor za člana Upravnog odbora, imenovanog predstavnika Centralne banke Crne Gore i imenovanog predstavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici;
   15. donosi odluku o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada Instituta i raspolaganju imovinom Instituta u slučaju prestanka rada, u skladu sa Zakonom;
   16. odlučuje o drugim pitanjima koja su ovim Statutom stavljena u djelokrug rada Skupštine, kao i o onima koja nijesu stavljena u nadležnost ostalih organa Instituta;
   17. utvrđuje naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora, a na prijedlog istih.
                                         Sazivanje i rad Skupštine

  Član 21

  Redovna Skupština se saziva najmanje jedan put godišnje, a vanredne Skupštine po potrebi. Skupštinu saziva predsjednik Skupštine na sopstvenu inicijativu, na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine ili na zahtjev Upravnog odbora. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sazvaće je Upravni odbor, a sjednicom predsjedava predsjednik organa koji je sazvao sjednicu, odnosno član Skupštine koga odredi podnosilac zahtjeva. Skupština se saziva dostavljanjem pisanog poziva svim članovima. Kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 51% prisutnih od ukupnog broja članova Skupštine, odnosno 51% od broja članova Skupštine koje predstavljaju opunomoćeni predstavnici.   Na sjednici Skupštine se vodi zapisnik koga Skupština usvaja na narednoj sjednici. Sjednicama skupštine predsjedava predsjednik Skupštine. U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštine sjednicom Skupštine predsjedava Potpredsjednik, a u slučaju odsutnosti i Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine, sjednicom predsjedava član koga odrede prisutni članovi Skupštine. Rad Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.                                                     Odlučivanje

  Član 22

  Skupština može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova na način definisan članom 21 ovog Statuta Skupština donosi odluke prostom većinom prisutnih članova, osim kada su na dnevnom redu izmjene i dopune Statuta koje se donose u skladu sa članom 42 ovog Statuta. Skupština odlučuje javnim glasanjem ukoliko se većina prisutnih članova ne izjasni da glasanje bude tajno.          
  1. Upravni odbor - sastav, izbor i odlučivanje

  Član 23

  Upravni odbor je organ Instituta koji se stara o ostvarivanju poslova i zadataka Instituta utvrđenih ovim Statutom i odlukama Skupštine Instituta. Lice u stalnom radnom odnosu u Institutu ne može biti član Upravnog odbora. Upravni odbor ima 9 (devet) članova od kojih najmanje 5 (pet) mora biti iz reda Sertifikovanih računovođa. Skupština potvrđuje dva člana koje imenuju: jednog Centralna banka Crne Gore i jednog Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, kao organizacije koje imaju dugoročni interes za razvoj računovodstvene profesije u Crnoj Gori. Članovi i predsjednik Upravnog odbora biraju se sa mandatom od četiri godine. Član i predsjednik Upravnog odbora može biti ponovo biran na istu funkciju. Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od 1/2 ukupnog broja članova, a odluku donosi ako za nju glasa više od polovine prisutnih članova Upravnog odbora. Skupština Instituta upućuje zahtjev za imenovanje po jednog člana Upravnog odbora Ekonomskom fakultetu i Centralnoj banci Crne Gore, najkasnije 15 dana prije izbora Upravnog odbora. Predsjednik Skupštine i Generalni sekretar mogu prisustovati sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa. Izbor članova Upravnog odbora vrši se na sjednici Skupštine, javnim glasanjem. Upravni odbor odgovoran je Skupštini Instituta. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Upravnog odbora.     Nadležnost

  Član 24

  Upravni odbor obavlja sledeće poslove:
  • utvrđuje prijedlog Statuta;
  • imenuje i razrješava dužnosti lice ovlašćeno za zastupanje –Generalnog sekretara;
  • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, kao i druga opšta akta Instituta, koja nijesu u nadležnosti Skupštine ili drugih organa Instituta;
  • usvaja planove i programe rada Instituta i prati njihovo sprovođenje;
  • utvrđuje prijedloge: godišnjeg finansijskog plana i godišnjeg finansijskog izvještaja o radu Instituta;
  • donosi odluku o formiranju Podružnica;
  • utvrđuje internu i eksternu cjenovnu politiku Instituta;
  • imenuje i razrješava Glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti i konsaltinga;
  • imenuje i razriješava članove komisija Instituta i određuje im poslove i zadatke;
  • donosi Pravilnik o sprovođenju i polaganju ispita za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu;
  • usvaja izvještaj o održanim ispitima i postignutim rezultatima;
  • donosi opšta akta u vezi osnovne i kontinuirane edukacije članstva;
  • odlučuje o izgledu i sadržaju Izjave o stupanju u članstvo, članskoj karti, sertifikatu i svečanoj izjavi po sticanju profesionalnog zvanja;
  • donosi odluke o uspostavljanju profesionalne saradnje sa drugim organizacijama;
  • odlučuje po žalbama, molbama i prigovorima članstva kada je za to nadležan;
  • utvrđuje godišnji iznos upisnine, članarine za članstvo i iznose drugih naknada koje plaća članstvo Instituta;
  • utvrđuje unutrašnju organizaciju administracije Instituta, ako se ocijeni potrebnim njeno osnivanje i usvaja sistematizaciju i analitičku procjenu radnih mjesta , a na osnovu predloga Generalnog sekretara;
  • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Instituta;
  • odlučuje o drugim pitanjima i obavlja i druge aktivnosti, koje prema ovom Statutu i drugim aktima Instituta, ne spadaju u djelokrug drugih organa Instituta
       

  Član 25

  Upravni odbor iz reda svojih članova bira Predsjednika i jednog Potpredsjednika. Predsjednik Upravnog odbora mora biti iz reda sertifikovanih računovođa. Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora.  

   

  Član 26

  Sjednice Upravnog odbora saziva i sjednicama predsjedava Predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegovog odsustva Potpredsjednik Upravnog odbora, a u slučaju odsustva i Predsjednika i Potpredsjednika sjednicom predsjedava član koga odrede prisutni članovi Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke iz svog djelokruga, na sjednicama na kojima prisustvuje više od polovine članova. Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova. Rad Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora.  

   

   

  Član 27

   
  1. Nadzorni odbor
  Nadzorni odbor je organ kontrole. Nadzorni odbor ima pet članova. Lice u stalnom radnom odnosu u Institutu ne može biti član Nadzornog odbora. Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
  • vrši nadzor nad zakonitošću rada organa i radnih tijela Instituta;
  • vrši nadzor na sprovođenju statuta i drugih opštih akata Instituta;
  • prati sprovođenje odluka Instituta;
  • nadzire finansijsko–materijalno poslovanje Instituta;
  • podnosi Skupštini i Upravnom odboru izvještaje o rezultatima nadzora;
  • donosi Poslovnik o svom radu.
  Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje, na sjednicama, na kojima je prisutno najmanje tri člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Najmanje tri člana Nadzornog odbora moraju biti iz redova sertifikovanih računovođa. Rad Nadzornog odbora bliže se uređuje Pravilnikom o radu.  

   

  Član 28

  1. Generalni sekretar
  Generalni sekretar, kao lice ovlašćeno za zastupanje, shodno odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, obavlja slijedeće poslove: 1) zastupa i predstavlja Institut u skladu sa ovlašćenjima koja proističu iz zakona; 2) zaključuje ugovore uz prethodno pribavljenu saglasnost Upravnog odbora i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Instituta; 3) odgovara za zakonitost rada Instituta; 4) vodi poslove Instituta saglasno odlukama Upravnog odbora i Skupštine; 5) podnosi Upravnom odboru  predlog godišnjeg finansijskog izvještaja; 6)  rukovodi administracijom Instituta; 7) organizuje obavljanje poslova iz djelatnosti Instituta i odgovoran je za njihovo kvalitetno i blagovremeno izvršavanje; 8)  predlaže plan rada i podnosi izvještaj o radu; 9) izrada prijedloga svih normativnih akata definisanih ovim Statutom, kao i drugih normativnih akata za čijom se izradom ukaže potreba; 10) obavlja i druge poslove koji su ovim Statutom stavljeni u djelokrug rada Generalnog sekretara u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Instituta.   Za Generalnog sekretara može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove: - sertifikat sertifikovanog računovođe , -radno iskustvo na poslovima računovodstveno–finansijske struke od najmanje 5 godina, -napredno informatičko znanje i - znanje engleskog jezika (minimum V stepen) Generalni sekretar zaključuje ugovor o radu sa Upravnim odborom koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora. O odgovornosti Generalnog sekretara odlučuje Upravni odbor kao organ koji ga je imenovao. Imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan. Po isteku mandata generalnog sekretara, ako isto lice ne bude imenovano ponovo za generalnog sekretara, raspoređuje se na radno mesto koje odgovora stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima ili raskida ugovor o radu, u skladu sa zakonom o radu.

   

  Član 29

  Glavni urednik izdavačke djelatnosti i konsaltinga Glavni urednik izdavačke djelatnosti i konsaltinga neposredno vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada izdavačke djelatnosti i poslove organizacije tematskih seminara, uređuje časopis i druga posebna izdanja Instituta, organizuje rad redakcije časopisa, odgovoran je za sadržaj i kvalitet časopisa,obavlja poslove zakonskog i poreskog konsaltinga i druge poslove utvrđene Ugovorom o radu i opštima aktima Instituta. Za glavnog urednika može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove: -sertifikat sertifikovanog računovođe; -radno iskustvo na poslovima računovodstveno–finansijske struke od najmanje 5 godina, - znanje engleskog jezika (minimum V stepen); - napredno informatičko znanje. Glavni urednik izdavačke djelatnosti i konsaltinga zaključuje ugovor o radu sa Upravnim odborom. O odgovornosti Glavnog urednika izdavačke djelatnosti i konsaltinga odlučuje Upravni odbor kao organ koji ga je imenovao. Imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo biran. Po isteku mandata, lice koje je obavljalo funkciju Glavnog urednika izdavačke djelatnosti i konsaltinga, ako ne bude imenovano ponovo na tu funkciju, raspoređuje se na radno mjesto koje odgovora stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, ili se raskida ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu.  
  1. Komisije
  Sastav i izbor

  Član 30

  Radi izvršavanja određenih poslova iz okvira djelatnosti Instituta, Upravni odbor formira komisije. Komisija može imati u sastavu najmanje tri, a najviše 5 članova. Upravni odbor formira stalne i povremene komisije. U Institutu se mogu formirati slijedeće stalne komisije:
  1. Komisija za prijem u članstvo i nostrifikaciju zvanja;
  2. Komisija za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita;
  • Ostale Komisije po potrebi.
  Sastav, način rada i djelokrug rada Komisija uređuje se posebnim opštim aktom Upravnog odbora. Komisije donose Pravilnik o radu.
 • VII. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

  Član 31

    Institut zastupa i predstavlja Generalni sekretar Instituta u skladu sa zakonom.
 • VIII. ADMINISTRACIJA INSTITUTA

  Član 32

  Radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Instituta Upravni odbor organizuje administraciju. Organizacija administracije uređuje se opštim aktom Upravnog odbora Instituta. Administracijom rukovodi Generalni sekretar. Zaposleni u Institutu svoja prava, obaveze i odgovornosti ostvaruju na osnovu Zakona o radu, Kolektivnog ugovora, Ugovora o radu i opštih akata Instituta. O pravima i obavezama po osnovu rada zaposlenih odlučuju Generalni sekretar i Upravni odbor u skladu sa zakonom. Pojedine stručne poslove Generalni sekretar može povjeriti i fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod Instituta ili agenciji po prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora. Prijedlog unutrašnje organizacije administracije Instituta daje Generalni sekretar, a utvrđuje je svojom odlukom Upravni odbor. Generalni sekretar zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima.
 • IX. SREDSTVA INSTITUTA

  Član 33

  Institut sredstva za svoje ciljeve i obavljanje djelatnosti ostvaruje iz sljedećih izvora:
  1. Upisnina
  2. Članarina
  3. Prihoda od profesionalnih aktivnosti i naknada
  4. Donacija i sponzorstva
  5. Ostalih prihoda
  Institut u svom poslovanju stiče pokretne i nepokretne stvari koje zajedno sa ostalim sredstvima čine imovinu Instituta. Institut u svom poslovanju stiče pokretne i nepokretne stvari koje zajedno sa ostalim sredstvima čine imovinu Instituta. Način ostvarivanja prihoda i struktura troškova utvrđuje se finansijskim planom Instituta za čije izvršenje su odgovorni Upravni odbor i Generalni sekretar Instituta. Članovi Instituta nemaju pojedinačno vlasnička prava nad imovinom Instituta. Od ostvarenih sredstava Institut će finansirati:
  • profesionalne aktivnosti Instituta,
  • usavršavanje članova,
  • izdavanje internih profesionalnih publikacija namijenjenih članstvu.
  • aktivnosti i rad organa Instituta,
  • administraciju Instituta.
  Institut je obavezan izdvojiti 5% godišnjeg bruto prihoda Instituta za usavršavanje članstva i izdavačku djelatnost.  
 • X. SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

  Član 34

  Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Institut uspostavlja kontakte sa drugim naučnim, stručnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Institut može postati kolektivni član drugih sličnih međunarodnih udruženja i organizacija. Institut može postati kolektivni član drugih sličnih međunarodnih udruženja i organizacija.
 • XI. JAVNOST RADA

  Član 35

  U cilju informisanja svog članstva, Institut će koristiti sredstva javnog informisanja, kao i vlastita informativna sredstva. Sjednice organa Instituta su otvorene za javnost, izuzev u slučajevima kada se javnost može ograničiti u skladu sa pozitivnim propisima.
 • XII. POSLOVNA TAJNA

  Član 36

  Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje štetilo interesu Instituta ili nekog člana. Poslovna tajna, način čuvanja i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne, utvrđuju se opštim aktom Upravnog odbora Instituta o čemu se obavještavaju svi oni koji su upoznati sa sadržajem isprave, odnosno podatkom za koji je odlučeno da predstavlja poslovnu tajnu. Isprave i podaci koji su po zakonu javni i isprave i podaci o kršenju (nepoštovanju) zakona ne mogu se utvrditi kao poslovna tajna.
 • XIII. ČUVANJE POVJERLJIVIH PODATAKA

  Član 37

  Svako lice koje obavlja poslove u skladu sa ovlašćenjima proisteklim iz Zakona, ovog Statuta ili opštih akata Instituta, mora čuvati sve povjerljive podatke i informacije do kojih dođe u obavljanju tih poslova u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Opštim aktima Instituta. Izuzev u postupku koji se vodi u skladu sa Zakonom ili Statutom Instituta, nijedno lice, na koje se stav 1 ovog člana primjenjuje, nije obavezno da pruži dokaze o činjenicama i informacijama ili podacima koje je prikupilo tokom obavljanja svojih dužnosti
 • XIV. ODGOVORNOST ČLANSTVA

  Prekršaji

  Član 38

  Članovi Instituta obavezni su da u svom radu postupaju u skladu sa zakonom, Statutom (član 11) i drugim opštim aktima Instituta i datom izjavom o stupanju u udruženje. Član Instituta mora da se stara da održi dobru reputaciju profesije, profesionalnu kompetentnost, objektivnost i istinitost i u svemu da se ponaša u skladu sa Kodeksom etike IFAC–a i Instituta. Ukoliko se član Instituta ne ponaša u skladu sa odredbama ovog člana Statuta, čini prekršaj zbog kojeg će biti pozvan na disciplinsku odgovornost.                                                                              Disciplinska komisija

  Član 39

  Komisija za etička pitanja je stalna i bira se sa mandatom od četiri godine. Bira je Skupština Instituta na prvoj redovnoj sjednici novog saziva iz reda članova udruženja. Komisija je sastavljena od 5 članova. Predsjednik komisije bira se iz reda članova komisije na prvoj konstitutitvnoj sjednici. Komisija je obavezna, u slučaju osnovanosti da pokrene disciplinski postupak protiv člana Instituta najkasnije u roku od 30 dana od dobijanja zahtjeva. Postupak vodi u skladu sa Pravilnikom - aktom koji donosi Skupština Instituta. Na odluku Komisije može se uložiti prigovor Upravnom odboru, kao drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Odluka Upravnog odbora je konačna i nezadovoljni član za zaštitu svojih prava može se tužbom obratiti nadležnom sudu.     Kazne

  Član 40

  Za prekršaj Komisija za etička pitanja, ako u postupku utvrdi da je učinjen, izreći će članu koji je oglašen odgovornim, jednu od slijedećih kazni predviđenih Pravilnikom:
  1. Internu opomenu
  2. Javnu opomenu (na sajtu, u časopisu, u medijima )
  3. Privremenu suspenziju obavljanja profesionalne djelatnosti u trajanju od 1-3 godine (ne izdavanje profesionalne licence)
  4. Isključenje iz članstva Instituta i stavljanje van snage sertifikata i profesionalne licence (odnosi se i na agencijske licence).
   
 • XV. PRIZNANJA I NAGRADE

  Član 41

  Za izvanredan doprinos na ostvarivanju ciljeva i programa Instituta od strane članova, zaposlenih i drugih lica Institut može da dodjeljuje priznanja i nagrade. Najviša priznanja Instituta su „Zaslužni član“ i ''Počasni član''. Opštim aktom Upravnog odbora uređuje se vrsta priznanja i nagrada.
 • XVI. PROMJENE STATUTA

  Član 42

  Izmjene i dopune Statuta ili donošenje novog Statuta može da zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine udruženja, predsjednik Skupštine i Upravni odbor. Predlagač izmjena Statuta je dužan da Skupštini predloži konkretne izmjene Statuta uz kvalitetno  obrazloženje. Da bi se predložene promjene usvojile, potrebno je da ih podrži 2/3 članova Skupstine.
 • XVII. PRESTANAK RADA INSTITUTA

  Član 43

  nstitut prestaje sa radom, pored slučajeva predviđenih zakonom, i u slučaju:
  1. ako se se ne ostvaruju programski ciljevi Instituta;
  2. usljed nedostatka sredstava za normalan rad Instituta.
  Odluku o prestanku rada Instituta i odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa zakonskim mogućnostima donosi Skupština. Postupak brisanja iz registra i raspolaganja imovinom sprovešće se u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama.            PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 44

  Ostala opšta akta Instituta, organi Instituta dužni su da donesu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

  Član 45

  Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut od 28.06.2012. godine