Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (SI.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

Stručnu obuku za pomoćne poslove u računovodstvu za:

1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja

kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko- praktična knjiženja

 • Sastavljanje PDV prijave;
 • Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca;
 • Prijava poreza na dobit pravnih lica;
 • Blagajničko poslovanje;
 • Knjigovodstvena dokumentacija;
 • Računovodstveni softver;
 • Prijava poreza na dohodak fizičkih lica;
 • Osnovna teorijska obuka;
 • Trgovačko poslovanje.

Fond od 80 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

ŽELIM DA SE PRIJAVIM


II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza

 • Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja;
 • Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha;
 • Iskaza o tokovima gotovine;
 • Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene;
 • Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize;
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija;
 • Analiza poslovanja kupaca, ocjena rizika plasmana proizvoda, roba ili usluga.

Fond od 30 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

ŽELIM DA SE PRIJAVIM


Napomena: Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi). Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u: Podgorici, Tivtu, Beranama, Baru, Nikšiću i Budvi.

 

Krajnji rok za prijavu 14.02.2021.

[contact-form-7 id=”2301″ title=”Prijave”]