STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

preliminarna agenda

10:00  Svetlana Dobrović i Milica Vuletić, Uprava prihoda i carina Crne Gore  

  • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica – GPPFL prijava
  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica 
  • Zakon o porezu na dodatu vrijednost

13:00  mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor,  Generalni sekretar ISRCG

  • Etičko liderstvo u eri kompleksnih i digitalnih promjena

14:00  Prof. dr Dejan Popović, Profesor emeritus Beogradskog univerziteta u penziji

  • Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

10:00 Irena Joksimović, Načelnica Direkcije za radne odnose i Marko Ćipović, Samostalni savjetnik I, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

  • Novi Opšti kolektivni ugovor

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)