STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

10:00  Prof. dr Anđelko Lojpur
Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu, UCG

  • Uloga menadžmenta u procesu izbora i implementacije ciljeva preduzeća u savremenim uslovima poslovanja – Management by objectives

12:00  Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor
Redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

  • Napomene uz finansijske iskaze za 2022. godinu

10:00 mr Sanja Bojanić 
Načelnica Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS)

  • Registri CRPS sa posebnim osvrtom na novi registar stečajnih masa

11:00  Mihailo Vukosavljević,
Ovlašćeni revizor, ISRCG

G-đa Biljana Peranović, Generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem, Ministarstvo finansija Crne Gore
 
  • Izrada studije o transfernim cijenama

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)