STRUČNI SEMINAR - WEBINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE (preko platforme „ZOOM“)

Miroslav Antović

Ovlašćeni revizor, revizorsko društvo DFK International – Rukovodilac sektora za kontrolu kvaliteta, kontinuiranu
edukaciju i unapređenje procesa revizije

Miroslav Antović

Ovlašćeni revizor, revizorsko društvo DFK International – Rukovodilac sektora za kontrolu kvaliteta, kontinuiranu edukaciju i unapređenje procesa revizije

• Cilj prezentacije
• Sadržaj standarda
• Karakteristike standarda
• Konceptualni okvir
• Raspodjela materijalnosti
• Referentne stope
• Primjena referentne stope
• Materijalnost vs Plan
• Operativna materijalnost
• MSR 450
• MSR 700

• Sadržaj standarda
• Definicije
• Priroda uzorkovanja
• Osmišljenost uzorka
• Sprovođenje postupaka
• Priroda i uzroci odstupanja
• Nivo uvjeravnja testova
• Projektovanje grešaka
• Ocjena rezultata
• Stratifikacija
• Primjeri uzorkovanja – MUS

• Cilj prezentacije
• Definicije
• Revizorske procedure
• Odgovori revizora
• Procjena rizika
• Dokazi revizije
• Tvrdnje
• Testovi kontrola
• Substantivne procedure
• Dovoljnost dokaza
• Pouzdanost dokaza
• Ubjedljivost dokaza

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
50 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
70 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)