1. Ministarstvo finansija se pozvalo na nedostatak kapaciteta u reviziji Crne Gore, kao razlog za ne prihvatanje revizije srednjih preduzeća.
Potrebno je stupiti u kontakt sa Ministarstvom finansija i razmotriti da li oni imaju strategiju za povećanje broja revizora. Kada se uzme u obzir koliko u CG Registru ima stranih revizora, koja je starosna struktura i koliko su poražavajuće niski prihodi koje ostvaruju male revizorske prakse, dolazimo do toga da nema motiva za bavljenje ovom strukom.

2. Predlog je da se mladi ljudi motivišu na način da se ostvari bliža saradnja sa Ekonomskim fakultetom i da se organizuje obavljanje prakse studenata sa smjera računovodstvo i revizija u revizorskim društvima. U tom cilju pokreće se inicijativa da administracija napravi upit
prema svim revizorskim društvima da li žele, i koliko im je brojčano potrebno studenata za volonterski rad, za praksu i sl.

3. U cilju da se skrati vreme potrebno za dobijanje licence revizora, predlog je da udruženje izmjeni Pravilnik o sertifikaciji, tako da se ne zahtijeva tri godine radnog iskustva, kada se nakon sertifikata za ovlašćenog računovođu aplicira za sertifikovanog računovođu. Zbog toga će biti potrebno da se promeni CORS, ali će to svakako biti doprinos koji će udruženje uraditi da bi se u dogledno vrijeme povećali kapaciteti za reviziju.

4. Radi otklanjanja nedoumice šta se smatra radnim iskustvom pod nadzorom revizora, potrebno je obezbijediti pravno tumačenje, da li se uzima u obzir radno iskustvo iz zaposlenja shodno ugovoru o radu ili je moguće dobiti ga i na osnovu dopunskog rada i ugovora o djelu.

5. Udruženje ima za cilj zaštitu interesa svojih članova revizora. Pokrenuta je inicijativa da se Ministarstvu finansija uputi dopis, sa molbom za mišljenje da li će se u Crnoj Gori na Finansijske iskaze za 2016 godinu primjenjivati novi i izmijenjeni standardi za revizorsko izvještavanje, obzirom da stupaju na snagu 15 decembra 2016 godine, i da je prekratko vrijeme za njihovu implementaciju.

6. U vezi sa usklađivanjem akata udruženja sa novim Zakonom o računovodstvu, inicira se prema Upravnom odboru, da se hitno firmira Komisija koja će raditi na usklađivanju Pravilnika o kontnom okviru i Pravilnika o finansijskim iskazima.

Vesna Radunović, predsjednica

Zorica Vujović, zamjenica predsjednice

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>