1. Verifikovana je odluka Upravnog odbora ISRCG o imenovanju predsjednika i dva zamenika predsjednika Sekcije, na period od dvije godine. Za predsjednicu Sekcije imenovana je Vesna Radunović, a za zamenike Ilinka Vuković i Mladen Ognjenović.

2. Pristupnice Sekciji su podijeljene i potpisane od strane prisutnih. Svi zainteresovani mogu da se priključe Sekciji na sledećoj sjednici.

3. U okviru web-sajta ISRCG biće formiran blog čiji će korisnici biti članovi Sekcije. Članovi koji su potpisali pristupnicu dobiće username i password. Svi zainteresovani članovi Sekcije koji potpišu pristupnicu dobiće istu mogućnost.

4. Dogovoreno je da se u septembru na narednoj Sekciji organizuje interna debata pod naslovom “Problemi iz prakse” koja treba da omogući da se donesu profesionalni stavovi po izloženim pitanjima. Svi zainteresovani mogu delegirati problem i poslati ga g.Karadžiću iz administracije na email: [email protected] u cilju pripreme i organizacije debate.

5. U najskorijem mogućem terminu treba u sklopu KPE za revizore, organizovati radionicu pod radnim naslovom “Korišćenje rezultata rada stručnjaka koji radi za rukovodstvo” vezano za Međunarodni standard revizije 500 – Revizijski dokaz.

6. Predloženo je da se u okviru IX Kongresa računovođa i revizora Crne Gore organizuje okrugli sto ili panel diskusija pod nazivom – “Tekući problemi revizije u regionu”.

7. Uputiti predlog Upravnom odboru ISRCG da se izvrši dopuna Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, u smislu da se prisustvo i aktivnosti u okviru sekcije vrednuju u okviru KPE.

8. Predloženo je da se oformi radno tijelo koje bi izvršilo detaljnu analizu najnovije Direktive EU (56/2014) i Uredbe EU (537/2014), sa ciljem da se unaprijede aktivnosti vezane za donošenje novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

9. Dogovoreno je da se na sajtu udruženja u rubirci Revizija objave sledeća dokumenta na koja članovi treba da upute komentare na email:[email protected]
-Tarife za usluge revizije (predlog Veselina Milačića, člana Radne grupe za tekuća pitanja);
-Poziv Odbora IAAS-a za komentare na objavljeni nacrt ISA-s, a tiču se problema objelodanjivanja u procesu revizije.Rok za komentare je 11.09.2014.

10. Dogovoreno je da se na sajtu udruženja u rubrici Revizija objave sledeća dokumenta:
-Tekst prikaza ko sprovodi revizije u CG i koji su uslovi potrebni da se dobije takvo zvanje;
– Nova revizorska regulativa EU: prevod Direktive 2014/56/EU i Uredbe 537/2014
-Prevod Direktive 2006/43/EC na koju su usvojeni dopune.