Zaključci sa druge sjednice Sekcije revizora održne 06. decembra 2013. god.


1.    Zalagati se, na različite načine, da se što više revizora aktivira u radu Sekcije revizora;
2.    Poslati Upitnik  svim revizorima na koji treba da odgovore do 31.12.2013. godine ;
3.    Obratiti se Ministarstvu finansija da dostavi draft verziju novog Zakona o  računovodstvu i reviziji, da bi imali uvid u izmjene i da bi dali svoj doprinos za predlog zakona;
4.    Upoznati članove sa projektom uspostavljanja kontrole kvaliteta rada revizora koji grantom finansira Svjetska banka, postavljanjem prezentacije na sajt u rubrici eksterna revizija. Na nivou ISRCG formirati komisiju koja će sarađivati sa MF  i preduzimati aktivnosti neophodne za implementaciju granta Svjetske banke;
5.   Zatražiti od revizora da pošalju svoje predloge i sugestije u vezi formiranja tarifa za vrednovanje revizorskog rada, što će se razmatrati na narednoj Sjednici;
6.   U Plan rada za narednu godinu uključiti da treba oformiti Radnu grupu za formiranje tarifa za rad revizora, izraditi smjernice za kontrolu kvaliteta rada revizora, oformiti minimum radnih papira, specificirati teme za kontinuiranu edukaciju i Sekciju koristiti za interaktivnu edukaciju kad god je to moguće. Nastaviti sa aktivnostima koje će omogućiti da se okruženje upozna sa ciljevima i zadacima revizije;
7.   Aktivirati email adresu:  [email protected], putem koje će se obavljati  komunikacija za potrebe sekcije revizora.

Vesna Radunović, predsjednik