Početna strana
Interna revizija

Interna revizija

Uporedni uslovi za sticanje specijalističke licence «Interni revizor» sa IIA Crne Gore

za sektor privrede

Prema CORS-u (članovi 1.43-1.45) naši kandidati za specijalizaciju interne revizije, moraju imati ispunjene sledeće uslove :

   1) Da su osobe koje su prethodno stekle računovodstveni sertifikat Ovlašćenog ili Sertifikovanog računovođe , a tokom edukacije po IES, su položile ispite za internu i eksternu reviziju;

   2) Da su osobe koje imaju u svom računovodstvenom zvanju (sertifikatu) najmanje 3 godine radnog iskustva (uz  prethodnu provjeru !) ;

   3) Da su osobe koje imaju ostvarenu kontinuiranu edukaciju (CPD) od 120 poena za prethodne 3 godine, odnosno godišnje 40 poena

Naša praksa je pokazala da internom revizijom ne može da se bavi bilo ko, a da prethodno nema izuzetno računovodstveno ili revizorsko znanje, jer se u suprotnom ugrožava kvalitet.

U našem Zakonu o računovodstvu i reviziji, do sada, nema definisano ko se može baviti internom revizijom.

Da bi ste bolje razumijeli naše napore za unapređenje računovodstvene profesije i način sticanja zvanja «Interni revizor»  za privredni sektor, dajemo uporedni prikaz koji najbolje odslikava kroz šta treba da prođe kandidat za internog revizora kod IIACG i kod ISRCG :


R. br.
Uslovi kod IIA Crne Gore
R. br.
Uslovi kod ISRCG
1
Iskustvo od 2 godine u računovodstvenim poslovima
1
Iskustvo od 3 godine u računovodstvenim poslovima (prema zahtjevu IES)
2
Ispiti ( uz ostvarenje uslova br 1 )

a Međunarodni okvir profesionalne prakse
b Revizija
c Privredno i poresko pravo
d Finansijsko upravljanje
e Uvod u reviziju informacionih sistema
f Finansijsko izvještavanje (modul privreda)
g Upravljačko računovodstvo (modul privreda)
h Interna revizija u privredi  (modul privreda)
2
Profesionalni računovodstveni sertifikat u minimalnom rangu “Ovlašćeni računovođa” (podrazumijeva uslov br 1 i položenih 9 ispita)

a Pripremanje finansijskih izvještaja
b Finansijske informacije za menadžment
c Upravljanje kadrovima
d Informacioni sistemi
e Korporativno i poslovno pravo
f Poreski sistem Crne Gore
g Finansijski menadžment i kontrola
h Finansijsko izvještavanje
i Revizija i interna kontrola

ili

3
Profesionalni računovodstveni sertifikat u većem rangu “Sertifikovani računovođa” (podrazumijeva ispunjene uslove br 1 i 2 kao ipoloženih dodatnih 5 ispita)

j Usluge revizije i uvjeravanja
k Menadžment performansi
l Strateško poslovno planiranje i razvoj
lj Složeno korporativno izvještavanje
m Strateski finansijski menadzment
4
Organizacija 5 stručnih jednodnevnih seminara sa renomiranom IIA literaturom iz oblasti :

a Forenzička revizija i forenzičko računovodstvo
b Standardi interne revizije
c Interna revizija IT
d Interna revizija IT sa praktičnim GTAG-ovima
e Izrada izvještaja interne revizije I standard ISO 9001
5
Izrada i odbrana specijalističkog rada
6
Izdavanje sertifikata i licence Interni revizor
6
Izdavanje licence Interni revizor
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori