Početna strana
Aktuelno

Aktuelno

Međunarodni standardi edukacije (IESs) za profesionalne računovođe

IFAC-ov odbor za međunarodne računovodstvene standarde edukacije (IAESB) je kao najznačajnije djelove ovih standarda označio:

– Uvod u međunarodne standarde edukacije (Introduction to International Education standards)

– IAESB okvir za medjunarodne dokumente i objave o edukaciji (IAESB Framework for International Education Pronouncements)

– Medjunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe (IES)

– U uvodnom dijelu se opisuje djelokrug međunarodnih standarda edukacije koji su obavezujući za sve članice IFAC-a.

Ovi standardi se smatraju opšte prihvaćenim kao najbolja praksa u edukaciji i kontinuiranom profesionalnom razvoju,koja je medjunarodno priznata,prihvaćena i primjenjena.

– Cilj uvođenja ovih standarda je da se stvore kompetentne profesionalne računovođe, koji će tokom svog života biti u stanju da aktivno doprinose profesiji i društvu.

– Okvir za međunarodne dokumente i objave o edukaciji opisuje smjernice za primjenu međunarodnih standarda računovodstvene edukacije (IEPSs), izjave (Information Papers) i druga dokumenta koja pružaju informacije o obrazovanju kandidata prije uključenja u profesionalnu edukaciju,kao i dokumenta o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

Prema ovom okviru članice IFAC-a trebaju usmjeriti svoja nastojanja ka uključivanju ključnih elemenata sadržaja,procesa edukacije i razvoja na kojem su temeljeni IES u svoju nacionalnu edukaciju i razvojne potrebe računovodstvene profesije.

Od članica IFAC-a se takodje očekuje da pomažu nacionalnim edukacionim i razvojnim zahtjevima u uključivanju medjunarodnih standarda računovodstvene edukacije i implementaciji istih.

U skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore (Sl.list 44/07 i 33/10) naš Institut je ovlašćen za utvrđivanje programa sertifikacije za računovodstvena zvanja

i u skladu sa tim je 2007. godine objavljen Crnogorski obrazovni računovodstveni standard (CORS-1) koji je usklađen sa IES 1-8.

Postoji 8 medjunarodnih standarda edukacije (IES) za profesionalne računovođe:

• IES-1 Ulazne pretpostavke za program edukacije za profesionalne računovođe

• IES-2 Sadržaj programa za edukaciju profesionalnih računovođa

• IES-3 Profesionalne vještine i opšte obrazovanje

• IES-4 Profesionalne vrijednosti,etika i stavovi

• IES-5 Potrebno praktično iskustvo

• IES-6 Procjena profesionalnih sposobnosti i kompententnosti

• IES-7 Kontinuirana profesionalna edukacija

• IES-8 Zahtjevani nivo kompetentnosti za profesionalne revizore

– IES-1 Ulazni zahtjevi kod članica IFAC-a za program edukacije profesionalnih računovođa su ekvivalentni programima potrebnim za primanje na Univerzitetsku edukaciju. Pri tome se mora voditi računa da što je niži kriterijum na samom ulazu u program edukacije,da će program edukacije morati biti obuhvatniji.

– IES-2 Sadržaj programa edukacije mora obuhvatati sledeća područja :

a) računovodstvo,finansije i povezane predmete

b) znanje o organizaciji i poslovanju

c) znanje o informacionim tehnologijama

Dio koji se odnosi na računovodstvo,finansije i povezane predmete kod članica IFAC-a mora da sadrži :

1) Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje

2) Upravljačko računovodstvo i kontrolu

3) Poreski sistem

4) Finansije i finansijski menadzment

5) Poslovno pravo

6) Revizija i angažmani sa izražavanjem uvjerenja

7) Kodeks etike

Dio koji se odnosi na organizaciju i poslovanje mora da sadrži :

1) Korporativno upravljanje

2) Ekonomiju

3) Poslovno okruzenje i poslovnu etiku

4) Organizacijsko ponašanje

5) Finansijska tržišta

6) Kvantitativne metode u ekonomiji

7) Menadžment i strateško donošenje odluka

8) Marketing

9) Medjunarodno poslovanje i globalizacija

Dio koji se odnosi na informacione tehnologije (IT) mora da sadrži:

1) Opšte znanje o IT

2) Znanje o IT kontrolama

3) Kompetencije kako korisnika,tako i IT kontrole

4) Kompetencije dizajnera informacionih sistema

Po Crnogorskom obrazovnom računovodstvenom standardu (CORS-1) utvrđeni su programi/sadržaji edukacije za tri računovodstvena zvanja:

1) Knjigovođa – KG

2) Ovlašćeni računovođa – OR

3) Sertifikovani računovođa – SR

* U standardu su definisana znanja i kompetencije za ova tri zvanja.

Što se tiče IES-3 Profesionalne vještine i opšte obrazovanje se zasniva na sledećim vještinama:

1) Intelektualne vještine

2) Tehničke i funkcionalne vještine

3) Lične vještine

4) Medjuljudske i komunikacijske vještine

5) Organizatorske i menadzerske vještine

Što se tiče IES-4 Profesionalne vrijednosti,etika i stavovi se temelje na IFAC-ovom Kodeksu etike za profesionalne računovođe.Težnja je da se ponašanje računovođa temelji na etici koja je u najboljem interesu društva i profesije.

Kod IES-5 Potrebno praktično iskustvo za članice IFAC-a je najmanje 3 godine prije početka procesa edukacije za profesionalno zvanje.Članica IFAC-a koja sprovodi ovaj program edukacije mora utvrditi vjerodostojnost stečenog praktičnog iskustva kandidata.

Zadnjih godina u Crnoj Gori imate slučaj da se u obuci nezaposlenih lica ZZZ CG, izdaje sertifikat sa zvanjem “Računovođa”,a da ta lica nemaju potrebno 3-godišnje iskustvo na računovodstvenim poslovima. Takvi sertifikati se ne smatraju validnim,jer Institut koji ih izdaje ne poštuje ovaj medjunarodni standard.

Kod IES-6 Procjena profesionalnih sposobnosti i kompententnosti se od članice IFAC-a zahtjeva da formalno procijeni profesionalnu sposobnost prije početka edukacije. Konačna procjena kandidatovih kompententnosti i profesionalnih sposobnosti treba da bude zapisana u pismenoj formi,da je pouzdana i valjana, da pokriva opseg profesionalnog zvanja.

Kada je u pitanju IES-7 Kontinuirana profesionalna edukacija članice trebaju naglašavati važnost kontinuiranog cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog razvoja. Članice IFAC-a trebaju olakšati pristup prilikama i izvorima za kontinuiranu edukaciju ili direktno organizovati programe edukacije, kako bi olakšali profesionalnim računovođama u ispunjavanju njihovih odgovornosti u pogledu ovog oblika edukacije.

Mjerenje ispunjenja zahtjeva kontinuirane edukacije (od minimum 40 časova godišnje) se može izvršiti koristeći najmanje tri različita pristupa:

1) Pristupi temeljeni na inputu – u smislu definisanja načina i opsega učenja kroz održavanje seminara,izdavanjem publikacija kako bi se postigao minimum potreban za kontinuiranu edukaciju.

2) Pristupi temeljeni na outputu– u smislu demonstriranja znanja kroz program kvaliteta i primjene znanja u praksi

3) Kombinovanjem prethodna dva pristupa

Po članu 1.42. CORS Profesionalni računovođa koji ne ostvari kontinuiranu edukaciju u potrebnom broju poena za tri godine, ima obavezu polaganja posebnog ispita po programu koji utvrđuje komisija za polaganje ispita.

Ukoliko ne položi predviđeni ispit, član gubi prava nosioca profesionalnog zvanja i briše se iz Imenika profesionalnih računovođa.

Kada je u pitanju IES-8 Zahtjevani nivo kompetentnosti za profesionalne revizore se odnosi na minimalne kompententnosti koje članice IFAC-a zahtjevaju od kandidata za zvanje revizor. Minimalni zahtjevi su da kandidat mora posjedovati:

* Sertifikat najvećeg računovodstvenog zvanja – Sertifikovani računovođa (CA)

* Visoku školsku spremu

* Ispunjenje ostalih zakonskih zahtjeva

Program edukacije revizora

(Sertifikovanih računovođa) mora sadržati:

• Napredni nivo revizije finansijskih izvještaja

• Napredni nivo finansijskog računovodstva i izvještavanja

• Naprednu informacionu tehnologiju

• Medjunarodne revizijske standarde

• Najbolju revizorsku praksu,uključujući i relevantne trendove

• MRS i MSFI

• Sve druge primjenjive zakone,propise i sl.

Obavještenja

Edukacije

Online

2

dana

25. i 26.

JUN

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori