Uredbe


Na osnovu clana 81 Zakona o državnoj upravi (»Službeni list RCG«, broj 38/03 i »Službeni list CG«, broj 22/08), Vlada Crne Gore, na

sjednici od 20.maja 2010. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU POSLOVA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE RACUNOVODSTVA I REVIZIJE

Član 1

U Uredbi o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove racunovodstva i revizije (»Službeni list RCG«,

broj 44/07) član 2 mijenja se i glasi:

»Institutu se povjerava vršenje sljedecih poslova:

-usvajanje, prevod i objavljivanje Medunarodnih racunovodstvenih standarda (MRS), Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Medunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ( u daljem tekstu: Zakon);

-usvajanje, prevod i objavljivanje novih ili dopuna Medunarodnih računovodstvenih standarda ( MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) I Medunarodnih standarda za reviziju (MRS) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom;

-pripremanje, davanje istrukcija i objašnjenja pravnim licima registrovanim za objavljivanje privredne i društvene djelatnosti i djelovima stranog društva ( u daljem kontekstu: pravna lica);

-pripremanje modela obrazaca finansijskihiskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u »Službenom listu Crne Gore«;

-utvrđivanje programa sertifikacije u skladu sa standardom obuke IFAC-a i njihovo objavljivanje u »Službenom listu Crne Gore«;

-organizovanje polaganja strucnih ispita za sticanje zvanja sertifikovanog računovode i izdavanja sertifikata za sertifikovanog računovođu;

-utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje zvanja sertifikovanog računovode iz člana 11 stav 4 Zakona i izdavanje sertifikata za sertifikovanog računovođu;

-praćenje primjene programa kvaliteta radi procjene rezultata u racunovodstvu i reviziji u skladu sa obavezama IFAC-a, na godišnjem nivou;

-edukacija računovođa i revizora u skladu sa važecim IFAC-ovim Međunarodnim standardima obuke (IES);

-vođenje evidencija sertifikovanih racunovoda.«

Član 2

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

Broj: 03-4229

Podgorica, 20.maja 2010. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Ðukanović, s.r.

Na osnovu člana 81 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list RCG”, broj 38/03), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 31. maja 2007. godine, donijeta je

UREDBA
O POVJERAVANJU POSLOVA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOG
ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

(“Sl. list RCG”, br. 44/07 od 23.07.2007)

Član 1

Ovom uredbom povjeravaju se poslovi organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (u daljem tekstu: nadležni organ) iz Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj 69/05) Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Konzorcijuma, Ekonomskom fakultetu Crne Gore i Savezu računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma, (u daljem tekstu: Institut).

Član 2

Institutu se povjerava vršenje sljedećih poslova:
– usvajanje, prevod i objavljivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu: Zakon);
– usvajanje, prevod i objavljivanje novih ili dopuna Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom;
– pripremanje, davanje instrukcija i objašnjenja pravnim licima registrovanim za obavljanje privredne i društvene djelatnosti i djelova stranih društava (u daljem tekstu: pravna lica);
– pripremanje modela obrazaca finansijskih iskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Republike Crne Gore”;
– utvrđivanje programa sertifikacije u skladu sa standardom obuke IFAC-a i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Republike Crne Gore”;
– organizovanje polaganja stručnih ispita za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe i izdavanja sertifikata za sertifikovanog računovođu;
– utvrđivanje ispunjenosti uslova za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe iz člana 27 Zakona i izdavanje sertifikata za sertifikovanog računovođu;
– prati primjenu programa kvaliteta radi procjene rezultata u računovodstvu i reviziji u skladu sa obavezama IFAC-a, na godišnjem nivou;
– edukacija računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC-ovim Međunarodnim standardima obuke (IES)
– vođenje evidencija društava za reviziju, sertifikovanih računovođa i utvrđivanje ispunjenosti uslova za poslovanje društava za reviziju iz člana 15 Zakona.
– kontrola obavljanja djelatnosti revizije.

Član 3

Institut je dužan da do 30. marta tekuće godine, za prethodnu godinu dostavlja Ministarstvu finansija izvještaj o realizaciji i izvršenju povjerenih poslova.

Član 4

Institut je dužan da otpočne izvršavanje povjerenih poslova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Republike Crne Gore”.

Broj: 03-4066
Podgorica, 31. maj 2007. godine
Vlada Republike Crne Gore
Predsjednik, Željko Šturanović, s.r.

Preuzmite dokument

Obavještenja

Edukacije

Hotel "Azul", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

23-25.

maj

12

Poena

150

za članove Instituta

180

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori