Uredbe


Na osnovu clana 81 Zakona o državnoj upravi (»Službeni list RCG«, broj 38/03 i »Službeni list CG«, broj 22/08), Vlada Crne Gore, na

sjednici od 20.maja 2010. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU POSLOVA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE RACUNOVODSTVA I REVIZIJE

Član 1

U Uredbi o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove racunovodstva i revizije (»Službeni list RCG«,

broj 44/07) član 2 mijenja se i glasi:

»Institutu se povjerava vršenje sljedecih poslova:

-usvajanje, prevod i objavljivanje Medunarodnih racunovodstvenih standarda (MRS), Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Medunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ( u daljem tekstu: Zakon);

-usvajanje, prevod i objavljivanje novih ili dopuna Medunarodnih računovodstvenih standarda ( MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) I Medunarodnih standarda za reviziju (MRS) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom;

-pripremanje, davanje istrukcija i objašnjenja pravnim licima registrovanim za objavljivanje privredne i društvene djelatnosti i djelovima stranog društva ( u daljem kontekstu: pravna lica);

-pripremanje modela obrazaca finansijskihiskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u »Službenom listu Crne Gore«;

-utvrđivanje programa sertifikacije u skladu sa standardom obuke IFAC-a i njihovo objavljivanje u »Službenom listu Crne Gore«;

-organizovanje polaganja strucnih ispita za sticanje zvanja sertifikovanog računovode i izdavanja sertifikata za sertifikovanog računovođu;

-utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje zvanja sertifikovanog računovode iz člana 11 stav 4 Zakona i izdavanje sertifikata za sertifikovanog računovođu;

-praćenje primjene programa kvaliteta radi procjene rezultata u racunovodstvu i reviziji u skladu sa obavezama IFAC-a, na godišnjem nivou;

-edukacija računovođa i revizora u skladu sa važecim IFAC-ovim Međunarodnim standardima obuke (IES);

-vođenje evidencija sertifikovanih racunovoda.«

Član 2

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

Broj: 03-4229

Podgorica, 20.maja 2010. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Ðukanović, s.r.

Na osnovu člana 81 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list RCG”, broj 38/03), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 31. maja 2007. godine, donijeta je

UREDBA
O POVJERAVANJU POSLOVA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNOG
ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

(“Sl. list RCG”, br. 44/07 od 23.07.2007)

Član 1

Ovom uredbom povjeravaju se poslovi organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (u daljem tekstu: nadležni organ) iz Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj 69/05) Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Konzorcijuma, Ekonomskom fakultetu Crne Gore i Savezu računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma, (u daljem tekstu: Institut).

Član 2

Institutu se povjerava vršenje sljedećih poslova:
– usvajanje, prevod i objavljivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu: Zakon);
– usvajanje, prevod i objavljivanje novih ili dopuna Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom;
– pripremanje, davanje instrukcija i objašnjenja pravnim licima registrovanim za obavljanje privredne i društvene djelatnosti i djelova stranih društava (u daljem tekstu: pravna lica);
– pripremanje modela obrazaca finansijskih iskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Republike Crne Gore”;
– utvrđivanje programa sertifikacije u skladu sa standardom obuke IFAC-a i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Republike Crne Gore”;
– organizovanje polaganja stručnih ispita za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe i izdavanja sertifikata za sertifikovanog računovođu;
– utvrđivanje ispunjenosti uslova za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe iz člana 27 Zakona i izdavanje sertifikata za sertifikovanog računovođu;
– prati primjenu programa kvaliteta radi procjene rezultata u računovodstvu i reviziji u skladu sa obavezama IFAC-a, na godišnjem nivou;
– edukacija računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC-ovim Međunarodnim standardima obuke (IES)
– vođenje evidencija društava za reviziju, sertifikovanih računovođa i utvrđivanje ispunjenosti uslova za poslovanje društava za reviziju iz člana 15 Zakona.
– kontrola obavljanja djelatnosti revizije.

Član 3

Institut je dužan da do 30. marta tekuće godine, za prethodnu godinu dostavlja Ministarstvu finansija izvještaj o realizaciji i izvršenju povjerenih poslova.

Član 4

Institut je dužan da otpočne izvršavanje povjerenih poslova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Republike Crne Gore”.

Broj: 03-4066
Podgorica, 31. maj 2007. godine
Vlada Republike Crne Gore
Predsjednik, Željko Šturanović, s.r.

Preuzmite dokument
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori