Obavještenje o kriterijumima za oslobađanje od ispita

Početna strana
Oslobađanje od ispita

Oslobađanje od ispita je moguće za kandidate koji su prijavljeni za profesionalna zvanja:

1. Knjigovođa (KG)

2. Ovlašćeni računovođa (OR)

3. Sertifikovani računovođa (SR)

Oslobađanje kod zvanja “Knjigovođa”

Kandidati sa završenom isključivo srednjom ekonomskom školom (svi smjerovi osimpravnog smjera) oslobađaju se polaganja dva ispita i to:

– Ispit 1.1 Evidentiranje finansijskih transakcija

– Ispit 1.3 Priprema finansijskih izvještaja

Da bi se kandidati oslobodili ovih ispita i dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da podnesu pismeni zahtjev Komisiji za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita (na sajtu jedostupna forma zahtjeva) i da uplate na poslovni račun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 45,00 eura po svakom ispitu, kao i da dostave ovjerenu kopijusvjedočanstava iz sva 4 razreda Ekonomske škole.

Ukoliko je neka od kandidatkinja promjenila prezime u odnosu na prezime sa svjedočanstva,potrebno je da dostavi vjenčani list.

Kandidati sa završenom višom poslovnom školom (2-godišnje studije) ili sa završenim menadžmentom (3 –godišnje studije) ili kandidati sa završenim fakultetom, mogu predati zahtjev za priznavanje ispita u rangu “Knjigovođa” i u zavisnosti od kompatibilnosti predmeta postoji mogućnost priznavanja ispita po odluci Komisije za obrazovanje, edukaciju iorganizaciju ispita.

Da bi se dobio sertifikat „Knjigovođa“ neophodno je da pored završenih ispita kandidat pruži dokaz (ovjeren prikaz radne knjižice, dostavljeni ugovori o angažmanu, potvrda poslodavca isl) da posjeduje 3 –godišnje praktično iskustvo na poslovima računovodstva (priznaje se širi aspekt računovodstva, a ne samo knjigovodstvo). Isto može biti stečeno i tokom polaganja ispita. Ukoliko kandidat ne posjeduje potrebno iskustvo onda može polagati ispite, ali sertifikat dobija tek nakon ispunjenja uslova o praktičnom iskustvu. Praktično iskustvo se računa nakon završetka formalnog obrazovanja sa SSS.

Oslobađanje kod zvanja “Ovlašćeni računovođa”

Oslobađanje od ispita se može odnositi na tri kategorije kandidata i to:

A) Kandidati sa završenim fakultetima i sa završenim višim školama

B) Kandidati sa starim sertifikatima (sertifikati izdati zaključno sa 2002. godinom)

C) Kandidati sa novim sertifikatom “Knjigovođa” (izdatim u periodu od 2003-2006kod IRRCG, kao i u periodu od 2007 do daljnjeg izdatih ili nostrifikovanih kodISRCG)

A) Kandidati sa završenim fakultetima i sa završenim višim školama

Kandidati su dužni Komisiji za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita dostaviti:

1. Pismeni zahtjev za oslobađanje od ispita (dostupna forma na sajtu);

2. Ovjerenu kopiju Diplome ili Uvjerenja o završenom fakultetu ili višoj školi;

3. Ovjeren spisak položenih ispita izdat od studentske službe fakulteta;

4. Vjenčani list – za kandidatkinje koje su promijenile prezime.

Uslov za priznavanje ispita je kompatibilnost od minimum 80% gradiva sa položenim ispitima na fakultetu /višoj školi u odnosu na ispite predviđene planom i programom za ovo zvanje.

1. Kod kandidati sa završenim državnim Ekonomskim fakultetom u Podgorici, kao i kandidata sa završenim državnim Ekonomskim fakultetima iz gradova Republike Srbije obično se priznaju sledeći ispiti:

Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Ispit 2.5 Korporativno i poslovno pravo (od 2012. godine kod ovog ispita oslobađaju sekandidati koji su prije 2007. godine polagali na fakultetu ispit “Pravo”, kao i kandidatikoji su nakon 2007. godine polagali “Pravo za ekonomiste”, a pritom su na Ekonomskom fakultetu bili na smjeru “Računovodstvo i revizija”)

Ukoliko je neko od kandidata pored Ekonomskog fakulteta završio i postdiplomske studije –Smjer računovodstvo i revizija, onda se tom kandidatu priznaje još jedan ispit u rangu„Ovlašćeni računovođa“ i to:

Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

Ukoliko je neko od kandidata pored Ekonomskog fakulteta završio i postdiplomske studije –Smjer računovodstvo i revizija, onda se tom kandidatu priznaje još jedan ispit u rangu„Sertifikovani računovođa“ i to:

Ispit 3.5 – Strateški finansijski menadžment

2. Kod kandidata koji su završili trogodišnje studije na Ekonomskom fakultetu, istije uslov za priznavanje, ali se priznaju 3 ispita, i to:

Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Priznavanje ispita ne važi za kandidate koji su završili dvogodišnje studije na državnim Ekonomskim fakultetima, niti za kandidate sa drugih ili privatnih fakulteta sa kojima nepostoji Sporazum o priznavanju.

3. Kandidati koji su završili Fakultet za Poslovnu ekonomiju, Bar, oslobađanju se od polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni računovođa” i to:

Kandidati koji su diplomirali na Studijskom programu „Menadžment“ oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

Kandidati koji su diplomirali na Studijskom programu „Računovodstvo, finansije i bankarstvo“ oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

4. Kod kandidata koji su završili trogodišnje studije na Univerzitetu Mediteran(MBS), isti je uslov za priznavanje, ali se priznaju 2 ispita, i to:

Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

5. Licima koja su diplomirala/ magistrirala, na Fakultetu za međunarodnuekonomiju, finansije i biznis/ Postdiplomske studije- Preduzetnička ekonomija,Univerziteta Donja Gorica (UDG) priznaju se određeni ispiti prilikom upisa naprofesionalnu edukaciju kod ISRCG i to kako slijedi:

a) Kandidati koji su diplomirali na Osnovnim studijama - Opšti smjer i položiliizborni predmet Računovodstvo II, oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

b) Kandidati koji su završili Osnovne studije na UDG i položili izborni predmet Računovodstvo II + Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ smjer:

1. Računovodstvo / Opšti smjer- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

2. Računovodstvo, finansije i osiguranje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

3. Finansije i bankarstvo- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

4. Finansijska tržišta i korporativno upravljanje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

5. Osiguranje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Da bi kandidati dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da uplate na poslovniračun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 70,00 eura, po svakom priznatom ispitu.

Da bi se dobio sertifikat „Ovlašćeni računovođa“ neophodno je da pored završenih ispitakandidat pruži dokaz (ovjeren prikaz radne knjižice, dostavljeni ugovori o angažmanu, potvrda poslodavca i sl) da posjeduje 3–godišnje praktično iskustvo (sa prethodno završenim fakultetom) na poslovima računovodstva ili da posjeduje 4–godišnje praktično iskustvo (sa prethodno završenim trogodišnjim studijama) ili da posjeduje 5–godišnje praktično iskustvo (sa prethodno završenim dvogodišnjim studijama) na poslovima računovodstva (priznaje se širi aspekt računovodstva, a ne samo knjigovodstvo). Isto može biti stečeno i tokom polaganja ispita. Ukoliko kandidat ne posjeduje potrebno iskustvo onda može polagati ispite, ali sertifikat dobija tek nakon ispunjenja uslova o praktičnom iskustvu. Praktično iskustvo se računa nakon završetka formalnog obrazovanja tj. studijskog programa sa VS/VSS.

Oslobađanje kod zvanja ” Sertifikovani računovođa”

Za kandidate koji su od 2011. godine do daljeg položili ispit “Korporativne finansije” na Ekonomskom fakultetu, postdiplomske studije – Smjer računovodstvo i revizija, priznaje se jedan ispit za zvanje “Sertifikovani računovođa” i to:

Ispit 3.5 Strateški finansijski menadžment

Da bi kandidati dobili Rješenje o ovom priznatom ispitu, potrebno je da uplate na poslovni račun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 85,00 eura.

Uslov za upis kandidata za ovo zvanje je da imaju završene 4-godišnje studije i sertifikatu rangu „Ovlašćeni računovođa“ koji je:

1) Stečen kod SRRCG zaključno sa 2002.godinom

2) Stečen kod IRRCG u periodu 2002 -2006.godine

3) Stečen ili nostrifikovan kod ISRCG od 2007 godine do danas

B) Kandidati sa starim sertifikatima (sertifikati izdati zaključno sa 2002. godinom)

Po CORS- 1 (Sl.list CG br 58/07; 36/14) kandidati koji od ranije imaju stare sertifikateza zvanja:

– Računovođa (izdate zaključno sa 2002. godinom od SRRCG)

– Samostalni računovođa (izdate zaključno sa 2002. godinom od SRRCG) takođe se oslobađaju od određenih ispita.

Kandidati sa starim sertifikatom “Računovođa“, ukoliko su završili državni Ekonomski fakultet oslobađaju se tri ispita i to:

– Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

– Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

– Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Kandidati sa starim sertifikatom ” Samostalni računovođa” oslobađaju se pet ispita:

– Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

– Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

– Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

– Ispit 2.4 Informacioni sistemi

– Ispit 2.5 Korporativno i poslovno pravo

Da bi i ovi kandidati dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da uplate na poslovniračun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 70,00 eura, po svakom priznatomispitu.

C) Kandidati sa novim sertifikatom “Knjigovođa” (izdatim u periodu od 2003-2006 kod IRRCG, kao i u periodu od 2007. do daljnjeg izdatih ili nostrifikovanih kod ISRCG)

Kandidatima koji posjeduju ovaj sertifikat, a uz ovaj sertifikat su u međuvremenu završili višu školu ili fakultet, priznaju se do 5 ispita i to – prva tri ispita (na osnovu prethodnog sertifikata–ispiti 2.1; 2.2 i 2.3) i dva ispita po osnovu završene više škole ili fakulteta na bazi kriterijakoji su prethodno opisani za ove studije (ispiti br 2.4 i 2.5).

Preuzmite dokument

Obavještenja

Edukacije

Online

2

dana

23. i 24.

JUL

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Hotel "Azul", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

26-28.

SEPT

18

Poena

180

za članove Instituta

220

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

20

časova

10.

JUL

Poena

300

za članove Instituta

350

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Online

2

predavanja

27 i 30.

januar

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori