Sticanje profesionalnih zvanja

Početna strana
Sticanje profesionalnih zvanja

Institut Sertifikovanih računovođa Crne Gore je u aprilu 2009. godine započeo ciklus edukacije po ACCA programu, a isti je inoviran u septembru 2011. godine, zajedno sa Savezom računovođa i revizora Srbije (punopravni član IFAC- a) i Ekonomskim fakultetom, Univerziteta Crna Gora.

Godine 2015. Svjetska banka za obnovu i razvoj (EBRD) opredijelila je Grant za unapređenje sistema profesionalne edukacije ISRCG i izabrani konzorcijum konsultanata ACCA – AARC – Deloitte je potvrdio visoki kvalitet u edukaciji profesionalnih računovođa i revizora koju sprovodi ISRCG.

Od novembra 2017. godine Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je punopravni član IFACa (International Federation of Accontants).

Dana 01.01.2021. godine Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je kod Evropske federacije računovođa (AE) primljen u punopravno članstvo, koje se dobija ako je država (iz koje je profesionalna organizacija) član EU ili ako je profesionalna organizacija svojim radom dokazala visoki kvalitet. Evropska federacija računovođa (AE) je savjetodavac Komisiji EU za pitanja računovodstva i revizije.

Ciklus edukacije se organizuje za sva tri nivoa računovodstvenih zvanja definisana CORS- om (Crnogorski obrazovni računovodstveni standard):

Knjigovođa (KG)

Ovlašćeni računovođa (OR)

Sertifikovani računovođa (SR)

Plan i program edukacije su po ACCA / CAT programu, koji se sprovodi u državama članicama IFAC- a. Stručna literatura je prevedena od strane Saveza računovođa i revizora Srbije, a jedan dio literature (poreski i pravni aspekt edukacije) se koristi iz domaće literature (Priručnik za poreski sistem– izdanje 2022, Privredno pravo – autor Velimirović, izdanje 2009, Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/MSFI (2012)) i Zakona koji važe u Crnoj Gori, kao i publikacija koje je izdao naš Institut, te najnovijih izmjena i dopuna MRS/MFI (izdanje 2019. godine).

Plan i program literature se ažurira shodno aktuelnim izmjenama i dopunama zakona i podzakonskim aktima. Na sajtu ISRCG, www.isrcg.org možete pogledati: Spisak ispita/ Literature po profesionalnim zvanjima.

Preuzmite dokument
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori